تربت حيدريه

تربت حيدريه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


امیر علی کوثری سیوکی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6361
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :72
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
اشکان هوشمند
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
علیرضا کدکنیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
مریم پاکدامن
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6236
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
امیر محمد آقابیگی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
محمد نامجو
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6609
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
محدثه مختاری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6195
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
مجتبی مسافر
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6578
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
امیرحسین اسدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6163
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
مصطفی رمضانیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6053
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
حسین عابدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
مبین جلیلی فرد
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
تربت حيدريه_ شهيد بهشتي
مبینا مرادپور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6103
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
ستایش ملائی عشق آبادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6312
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
محراب قاسمیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5369
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
محمد رضا فهیمی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6170
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
امیرحسین اسدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6012
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
زهرا نعمت الهی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6261
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
یاسمن هاشمی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6255
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
حسین کلاتگی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5891
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
اعظم بلیغ
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5067
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
ساجده عصار نوقابی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5807
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
علی موهبتی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6146
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
محمد امین اکبری منظری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4774
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
هدیه رستگاریان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6334
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
آیدا نجفی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6475
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
مهدی امانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5043
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
وحید اسدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5846
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
فاطمه چرخیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6328
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
عرفان عابدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4500
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
امیر حسین نجفی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6298
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
مبینا سلطانی خورشبر
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5755
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
محمد حسین نیک بین
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5652
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
رسول نصرتی نیا
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5707
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
امیرمحمد شیدائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5678
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
محدثه مهررفر
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6022
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
مریم جهان شیری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5149
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
امیر رضا یا حسینی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5591
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
وجیهه پهلوان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6139
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
علی محمدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5318
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
الهام شجاعی دیزقندی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5827
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
میلاد مقبل
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5681
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
محمد مهدی لطفی قرائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5447
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
مهدیه محمد زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6303
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
نگین جمشیدی زرمهری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5941
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
ستایش شیبانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5699
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
فائزه محمدپور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4664
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
سیده الهه صحرانورد
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5433
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
فرشته زارعیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5215
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
مهناز صداقت پورحاجی یار
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4566
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
رضا غلام پور
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5395
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
بیتا حسین زاده مظفری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4786
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
امیر حسین خدادوست
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5143
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
مهدیه مرادی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5098
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
زهرا خوشدل سربالائی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5133
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
عادله تیموری منظری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4936
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
سحر ساربان مقدم
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5107
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
سیده فاطمه پاغنده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5736
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
علیرضا محدثی بایگی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5670
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
عمادالدین یوسف زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4663
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
صبا حیدری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 6071
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
سینا منتظریان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5194
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
پریا پاکیزه حاجی یار
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5949
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
اعظم کله ده پائینی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5872
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
محمد انتظاری
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5550
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
امیرعلی حسن زاده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4998
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
مهدیه سر یزدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 4812
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
آرمان شجاعی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5640
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین
زهرا نقیبیان
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5409
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
محدثه مومن خدابنده
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5236
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ محمودیه
فائزه عیدی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
تربت حيدريه_ فرزانگان
روح اله غفرانی
نهم - تربت حيدريه
میانگین تراز کانونی: 5184
 
نمونه دولتي
تربت حيدريه_ امام حسین