نيشابور

نيشابور - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


نرگس قدمیاری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :105
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
علیرضا حیدری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5457
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
فاطمه سادات حسینی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
متین بابایی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
پریا شاکری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :50
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
مریم محمدی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
آیدا مقیم
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5087
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
محمد بیات
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
ساجده مجدی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6003
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
امین بازقندی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6223
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
مهسا ترقی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5945
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
ساناز قلعه نوی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5584
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
سیدعرفان سیدآبادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
علیرضا مداح
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
سیدعلی سیدآبادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6385
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
فائزه سادات حسینی ایوری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
علی ابراهیمی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 3872
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
نگار رفیعی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
مبینا صنعی شرق
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
احسان خواجوئی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5249
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
امیر حسین ساجدی نسب
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
نگار شاهوردی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6505
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
فاطمه زهرا شاهزاده طوسی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
زینب تقی پور
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
نغمه محمودی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
بهاره شورابی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6231
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
سیدحسام حاجی آبادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
امیر صدرا زارعی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
سروش صابر منش
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
علی برجی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
محمد جعفری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
ستاره محمدی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6505
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
علی طاهر آبادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6143
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
عرفان شادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
مرجان سادات مرکبی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
آیدا فتح آبادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5472
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
ایمان لگزی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
هانیه بای لر
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
نرگس محروقی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6025
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
مریم سالار عابدی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
فاطمه یوسفی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6142
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
فاطمه خزیمه
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
محمد صادقی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6028
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
غزاله نیک فر
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
صالح ایروانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
نجیبه باغشنی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
مهدیار فضلیانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
سپهر اعرابی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6059
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
مریم سیدآبادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
مازیار ابراهیم نژاد
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
مینا دبیری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
دانیال حصاری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
عرفان جاسبیان
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
مهلا عمارلو
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
فاطمه سلیمانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5355
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
فاطمه نوری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
احمدرضا دشتی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5576
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
فاطمه لطفی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
ملیکا اسلامی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
فاطمه پناهی پور
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
علی فتحی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
حسین توانایی سروندانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
علی نوکاریزی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
ساجده تازیکی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6420
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
مائده شوریابی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
سهیل همدم
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
علی عمارلو
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
امیررضا بلالی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5000
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
سیده نگار حسینی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6726
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
زهرا مهرآذین
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6506
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
سحر قندی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6383
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
شایان غلامی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6920
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
نيشابور_ شهیدبهشتی
رضا قدمیاری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5291
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
مهیار مهدوی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5472
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
علی زارعی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4145
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
زهرا باری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5411
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
اسما شاه قلی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4952
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
فاطمه حمدی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5064
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
مهدیه مشکانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4963
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
لعیا مهردوست
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4492
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
ریحانه رضائی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5192
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
یاسین لطفی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5959
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
ابراهیم لالوئی مهدی آباد
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4674
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
محمدسجاد رحمانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5480
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
فیروزه الهی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5108
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
ابوالفضل برهانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5367
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
محمد تردال
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4300
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
غزاله نجفی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5994
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
سمیرا دماوندی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5303
 
تيزهوشان
نيشابور_ فرزانگان
مینا سلیمانی راد
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5611
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
زهرا بهرامی نژاد
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5530
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
نفیسه امینی شرق
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4233
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
حسین خانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5601
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
ملیکا تردال
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6163
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
زهرا وسطی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4992
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
علی کفککی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4801
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
هلیا کفککی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5138
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
سیدحمیدرضا امامیان
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5384
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
عرفان زارعی شرق
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5319
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
امیرحسین شکوهمند
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5587
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
عطیه فلاحت
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5318
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
پوریا شفیعی نژاد
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4142
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
نسرین بشنیجی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4573
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
فاطمه بزرگی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5746
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
زهرا نجفی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5838
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
امیر زارعی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4866
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
علی سالار عابدی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5742
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
سینا هدایتیان
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4970
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
معصومه بلوکی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5023
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
فاطمه برزنونی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5163
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
سیدامیریوسف مومن زاده
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 6320
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
زضا جعفری
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4858
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
حمید محتشمی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5835
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
مریم احمدیه
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5602
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
زهرا علی پناه
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4159
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
فاطمه سادات رباط جزی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4567
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
ساجده رنجی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4426
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
الهام احمدی نیا
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4311
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
فاطمه نفتی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4806
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
فائزه بلوکی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5568
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
کیوان ثاقت مجیدزاده
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4866
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
کمیا شوریابی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4426
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
امیرعلی عربخانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4887
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
امیرعلی برفرازی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4343
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
آرمان علیمردانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4545
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
معین بهادریانی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5372
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
ارنواز درودی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4439
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
عرفان عشقی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 4269
 
نمونه دولتي
نيشابور_ حسینیان
ندا رشید آبادی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5118
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی
زینب برجی
نهم - نيشابور
میانگین تراز کانونی: 5061
 
نمونه دولتي
نيشابور_ محبوبه محبی