قوچان

قوچان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


حسام مهماندوست کتلر
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6013
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
قوچان_ شهید بهشتی
امیرحسین بهروز
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6434
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
قوچان_ شهید بهشتی
سکینه جنتی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4987
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
قوچان_ فرزانگان
علی رضافخرآبادی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5111
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
قوچان_ شهید بهشتی
محمد کوهستانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6315
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
قوچان_ شهید بهشتی
راحله هادی پور
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5710
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
قوچان_ فرزانگان
محسن مصرزاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
قوچان_ شهید بهشتی
آناهیتا جعفرپور
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
قوچان_ فرزانگان
سیدمهدی چمنی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
قوچان_ شهید بهشتی
امیرمحمد فلاح
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
قوچان_ شهید بهشتی
امیرحسین نیاوری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
قوچان_ شهید بهشتی
امیرحسین ربیعی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
قوچان_ شهید بهشتی
فهیمه رضایی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4740
 
تيزهوشان
قوچان_ فرزانگان