مشهد

مشهد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مهدیه شمشاد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :97
نمونه دولتي
مشهد_ فرهنگ
نگار ایمان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5546
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :85
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد ناحیه 7
امیرحسین قوامی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4988
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :83
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد2
مهسا شاهرخی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5359
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
مشهد_ مهشید مصلی نژاد ناحیه6
بهناز جلالی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
مشهد_ ام البنین
شهرزاد شیبانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
عطیه استشاره
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6414
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :75
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد ناحیه 7
محمدرضا علیپورشریف آباد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6701
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :72
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
محمد خوش دل
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6329
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
سجاد نوروزپورنوغانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
امیر وکیلی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
تيزهوشان
مشهد_ دارالفنون
ابوالفضل محسنی ازغندی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :71
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد2
زهرا زارع
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
نمونه دولتي
مشهد_ فرهنگ
آرین هاشمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد2
سیده صدف هاشمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
پارسا فسنقری ثانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6257
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
سالومه کتابی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6251
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
لیلا قدمیاری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
نمونه دولتي
مشهد_ ام ابیها
فاطمه بنی اسدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5665
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
مشهد_ مهشید مصلی نژاد ناحیه6
هدیه شاه تقی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :63
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
اسماءسادات حسینی شادمهری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد ناحیه 7
فهیمه خباز خیرآبادی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
مشهد_ ام ابیها
زهرا ضیاسیستانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6442
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
مشهد_ حجربن عدی
شریفه شهر رضایی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد ناحیه 7
سارا سیدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
مشهد_ مهشید مصلی نژاد ناحیه6
زهرا براتی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4431
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد ناحیه 7
کوثر براتی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
مشهد_ مهشید مصلی نژاد ناحیه6
حجت خرمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :56
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي حضرت محمد
آنیتا زمانی میمیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5698
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
هلناز محمدعلیزاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :49
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
علیرضا دهقانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي حضرت محمد
نیما زنگنه
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6656
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
فرزانه یعقوبی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد ناحیه 7
فائزه دانژه
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
امیر حسین مهاجری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي حضرت محمد
حانیه گلمکانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
مبینا قاسمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد ناحیه 7
هانیه دانش
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد ناحیه 7
محمدامین پاک فطرت
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
مشهد_ آينده سازان
امیرمنصور هاتفی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
مشهد_ دارالفنون
فاطمه نامور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6524
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان
مهشید زمندی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6400
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
مهلا کاظمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
زینب سادات نبی زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد ناحیه 7
شقایق وحدانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5680
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
مشهد_ المهدي
یاسمن نظری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
مشهد_ مطهري
سیدمعین کلالی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
مشهد_ آينده سازان
زهرا محمدنژاد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4886
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
مشهد_ مهشید مصلی نژاد ناحیه 1
شایان جوینی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6034
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
مشهد_ مصلي نژاد
زهرا ابراهیمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6171
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد ناحیه 7
فائزه دهقان زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
مشهد_ مصلي نژاد
ناهید قلی نژاد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
مشهد_ مهشید مصلی نژاد ناحیه 1
نیما حیدری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5943
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
مشهد_ مصلي نژاد
کیان مباشری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مبين
راضیه کاظمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
نیکی جلال زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6405
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 5 (فاتح)
محمدمتین ناصری فر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6271
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
علی ابراهیمی شایه
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6169
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
علی جعفری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4999
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد 3
سیدعلیرضا موسوی طیبی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي حضرت محمد
ایمان اسدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4533
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
مشهد_ بهشتي
یگانه شکیب
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد ناحیه 7
نجیبه باقری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4492
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
مشهد_ هنرستان شهید مطهری
سید محمداحسان وفا
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4411
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي حضرت محمد
محدثه هدایت
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6202
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
مشهد_ علامه طباطبايي
هلنا امیری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6814
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان
نوید خزاعی پور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
مشهد_ دارالفنون
مرضیه رضایی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6410
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
مشهد_ فرهنگ
امیرحسام افتخاری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد2
سارا سالاری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
مازیار قوامی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6470
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
سیدمهدی حسینی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
امیررضا پل داغی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
یاسین تلافی نوغانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6670
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
فاطمه پوری نژاد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5095
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد ناحیه 7
محمد دادگر
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6351
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد 3
فاطمه واحدی نیک
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
ندا علوی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
مشهد_ فرهنگ ناحیه 4
غزل یزدانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6395
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
حنانه اکبری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6461
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 5 (فاتح)
آتنا ابراهیمی دباغ
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6355
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
کیمیا مصطفوی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5762
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
مشهد_ ام البنین
بنیامین نظری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6306
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد2
محمدرضا سالاری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي صادقي
علی دستورانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد 3
دانیال اروجی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
مشهد_ مبين
محمدرضا قیاسی دوزنده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5972
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مبين
محمد قربانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد2
امیرپویا هادیزاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6441
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد2
مجید امام وردی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد 3
یگانه نجف زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
مشهد_ کوثر
آریا آدینه پور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6207
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
زهرا سادات نبی زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6222
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
سارینا مینایی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6504
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
مصطفی اسماعیلی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6680
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
سیدنوید مظلوم عطار
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6396
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
فاطمه توانا نجار
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
مشهد_ ام البنین
عرفان حبیبی نیکو
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي صادقي
محمدصالح همتی حسن پور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6020
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
محمد افضل زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد
سامان نوروزیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6716
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
عارف ولوئی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1
فاطمه نعمتی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
مشهد_ مهشید مصلی نژاد ناحیه 1
حدیث بزرگ زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5056
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد ناحیه 7
مارال خالقی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
مشهد_ ام البنین
فاطمه دهمرده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6208
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
مشهد_ مهشید مصلی نژاد ناحیه6
ملینا ابراهیمیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5694
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
مشهد_ هنرستان شهید مطهری
شهرزاد تجری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6218
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
نرگس بافری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
مشهد_ فرهنگ
زهرا عزت طلب
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5137
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
مشهد_ هنرستان شهید مطهری
فاطمه کامران
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6031
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
عطیه مسعودیان سعدآباد
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد ناحیه 7
مینا شاه پسند
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5954
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
مشهد_ فرهنگ ناحیه 4
سارا گل محمدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
مشهد_ فرهنگ
یگانه رحمانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6422
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
مشهد_ فرزانگان 5
آیدا مزنگی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6447
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
مشهد_ کوثر
غزل جلیلیان آزادی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6279
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
مشهد_ مطهري
سپیده شفیع مقدم
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
مشهد_ محموديه
الهه سیاف
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
مشهد_ مهشید مصلی نژاد ناحیه6
امیرحسین نوحه خوان مشهدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
رضا اعلمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد 3
مهسا خالقی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
مشهد_ مصلي نژاد
نیلوفر اسدپور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان3
زهرا محمدزاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان2
امیررضا نامور
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6209
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد 3
علی نالایی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
مشهد_ مصلي نژاد
غزاله اسفندیاری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
مشهد_ فزرانگان 4
محمدحسین سمیع زاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
مهلا کیکانلو
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6376
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 5 (فاتح)
اسماعیل سلطانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5694
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد 3
سید معراج جعفری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي حضرت محمد
محمدحسین افشار
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 3996
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
مشهد_ شهيدبهشتي
پریسا کریمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
مشهد_ كوثر
بهار مذهب یوسفی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
سعید اجری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5990
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مشهد_ مبين
امیرعلی جلیلی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
سینا توکلی نبوی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
مشهد_ دارالفنون
پارسا واحدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6002
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مصلي نژاد
امین احمدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد4
مطهره رحمانی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مشهد_ مطهري
مهدیار هژبری
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي امام علي
محمدمعین نوروزیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد2
سیدمحمدمعین امامیان
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مشهد_ مبين
سپیده سپاهی گرو
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6575
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
مشهد_ فرزانگان 1
نادیا خرم
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
محمد اکبرزاده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي حضرت محمد
محمدجواد صانعی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4935
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي مبين
سیدرضا بیضائی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مشهد_ آينده سازان
علیرضا تیموری آسفیچی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4952
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مشهد_ مشهد_نمونه دولتي حضرت محمد
ریحانه هاشمی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 4553
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد ناحیه 7
زینب سروقدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مشهد_ مصلي نژاد
کیمیا رحیمیان مشهدی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6594
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مشهد_ مصلي نژاد
فائزه درستی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5567
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مشهد_ بانوان قفلي
مریم برازنده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مشهد_ آرمینه مصلی نژاد -ناحیه6
کیانوش برومندسرکرده
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
مشهد_ دارالفنون
سیدهومن میرزایی
نهم - مشهد
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
مشهد_ هاشمی نژاد1