چرام

چرام - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


پریسا جمالی آرند
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
محمدجواد اسدی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
سارا کاظمی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
دهدشت_ مائده
شهاب کهزادی زارع
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
فاطمه قاسمی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5430
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
زهرا ابپرور
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 4943
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
فروغ عزیزی
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5680
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
رضا کاظم نژاد
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی
علی کشاورز
نهم - چرام
میانگین تراز کانونی: 4918
 
نمونه دولتي
دهدشت_ شهیدثانی