گچساران

گچساران - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مهسا خادم بشیری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6719
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعدا آزمون :115
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
سامان جهان بین
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6434
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :115
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
فاطمه مشاک نژادیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6688
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :108
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
سهیل لک قشقایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6225
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :100
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
امیرمهدی طاهری نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6867
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعدا آزمون :99
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
امیراسماعیل بمانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :99
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
محمدمهدی انصاری نسب
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6328
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :91
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
رضا جعفرزاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :90
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
احمد حق پرست
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6119
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :89
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
مهدیه عباسی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6512
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعدا آزمون :88
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
البرز بهرامی دشتکی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :86
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
فائزه اسدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6730
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :84
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
غزل علیزاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6982
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :82
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
رضا محمدپوردمیه
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6168
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :81
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
دانیال محمدپور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6140
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :81
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
هستی فاضلی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6129
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :80
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
محمدمهدی ضامنی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6347
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
آیدا عباسی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6867
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
آیگین مردانیان پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6230
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
حسین فخرآبادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
امیرحسین صفری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
آتوسا بهیارفر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6695
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
فاطمه باقرنژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6363
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
علیرضا رفیعی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
ریحانه اسدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6441
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
مهدیه بخشی لیشتر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6335
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
حسین رشیدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6026
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
هستی باقری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
نازنین کرمی چهارراه گشین
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
رامیلا علیزاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
محمدرضا فلاح
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5296
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
کیمیا غریب
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6687
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
فاطمه سبحانی نیا
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
ریحانه تقی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
علیرضا سالاری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5357
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
غزال شریعتی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6239
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
پگاه گرجی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6625
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
پردیس نارکی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
مریم خازنی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
احمدرضا جعفری نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
سیده بهناز فرشاداصل
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6230
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
شادی رضایی خواه
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6327
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
محمد کاویانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
نیکا پشتدار
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
محمدحسین انصاری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6367
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
زینب خازنی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
شهاب عباسی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
سیدرضا فاطمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
محمدمتین شیخ ممو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5447
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
مینو خادمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6729
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
احسان عاشوری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5166
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
پیام حبیبی دوست
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
محسن صادقی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
پوران گرجی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
سیدابراهیم ارشدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
مریم زمانی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان فرزانگان
امیرحسین فرجامی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
کیانوش عباس پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4455
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
میلاد موسوی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
گچساران_ تیزهوشان شهید بهشتی
آرزو قبادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5526
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
فاطمه سبزعلی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6344
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
آریا اماره
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 6219
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
شقایق بخشایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5657
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
حمید رضا بخشی زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4419
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
دیانوش حبیبی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5620
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
علی عزیزی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5926
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سید یاسین محمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4833
 
تيزهوشان
دهدشت_ استعدادهای درخشان
علی مرادیان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4898
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
فاطمه حاذق اصل
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3797
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
اشکان خوشنوا وجدان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3727
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
راضیه مصلح
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4348
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
امیررضا ثبوتی بخش
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5088
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سیاوش نارکی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5358
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
زینب طاهری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4697
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سارا رحمانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5513
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
عسل کاظمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5755
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سیدسلمان حسینی نیک
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5931
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مهرداد جعفری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4911
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
الهه یوسفی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5275
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
قاسم پورشعبانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4311
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
علی دره شوری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5976
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمدحسین ایمانی فرد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5353
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مهداد ابدالی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5438
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سیده فاطمه دستاران
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4979
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
محمدرضا بهزادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3878
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمدعلی باغبان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5131
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
عرفان اشکانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5303
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمد رضا عبدالخانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3812
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
فرشته باقرنژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5705
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
کامیاب دانشمند
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4196
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
علی زیرک قشقایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5974
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمدامین بهرامی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4764
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
هستی دهقان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5100
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سیدمهدی اسدزاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3657
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
ریحانه کرمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4879
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
معصومه مولوی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3991
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
فاطمه زهرا ارمغان زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4518
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مهیار دشتی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4078
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مهدی دوست زاده
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3816
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
آرمان نیرومند
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4288
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
نگار عطایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4243
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
حدیث نریمانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4019
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
آیتکین عطایی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3994
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مریم پناهپوری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4033
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
محمدباقر نریمانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3960
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
حامی احمدی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4265
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
فاطمه بهرامی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3959
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
رضا پوریان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3882
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
فیروزه مهرابی یادکوری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5101
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
محمدحسین رومی پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5101
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مهدیه ترک
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5714
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
فرهاد داراب منش
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4275
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سیده فاطمه حسینی نیک
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5098
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
علی استوار
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5675
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سوگند مهرابی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5071
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
احمدرضا مرادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5234
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
علیرضا شطی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4818
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
علیرضا کرمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4520
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مهرزاد باهوش
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4785
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمدرضا دشنواد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5162
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
رضا شریعت پور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5674
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمدمهدی پاسبان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4069
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سیده مریم آزمون
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4066
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
فرناز اکبری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5116
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
بهزاد کریمی فر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4072
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
رویا پرور
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4155
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
فاطمه علیزاده یاد کوری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3446
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مهدی دهقان
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5604
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
عباس مرادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5556
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
دانیال پاکدل
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4698
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
پارمیدا خادمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5499
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
پگاه گودرزی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4655
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
طیبه مسیحی زردک
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4805
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
محمد الله کسی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4677
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمد امین رحمانی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4972
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
رضا حسینی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4959
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
یلدا درویش
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4659
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
شادی کریمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4812
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
محمدمهدی بزرگمهر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4731
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
فرشته لاهوتی فر
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 3764
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مریم نارکی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5225
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
نازنین دلاویز
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5229
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سارا شجاعی نژاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5911
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
محمدرضا مظفری
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5184
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
محمدرضا فرجیان زاد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5230
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
داوود دشتی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5259
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مائده پرویزی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4862
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
اسماعیل شیخ ممو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5007
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
سپیده حیدری ارجلو
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5453
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
مینا خالویی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4013
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
علی دارفرین
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4230
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
شهاب آسی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5272
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
آذین رحیمی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 4731
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی
سیداحسان موسوی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5301
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
علیرضا مرادی
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5354
 
نمونه دولتي
گچساران_ دبیرستان علامه طباطبایی
مریم امینی فرد
نهم - گچساران
میانگین تراز کانونی: 5026
 
نمونه دولتي
گچساران_ علم الهدی