الوند

الوند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


خاطره رضایی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5213
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
حسین مباشر امینی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
الناز عبداله پور
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4386
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
فاطمه فتاحی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
مهدی حدادی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4553
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
نیلوفر کلهر
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 4394
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
معصومه یاربیگی
نهم - الوند
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی