محمديه

محمديه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


محمدحسین ذوالفقاری راد
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
فاطمه عزیزمحمدی
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
امیر دهقان دهنوی
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 5036
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
مهدی کاطمی راد
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 5217
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
محدثه سباحی
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 4755
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی
فاطمه سادات حسینی
نهم - محمديه
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
الوند_ پروین اعتصامی