تاكستان

تاكستان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


فائزه ورسه
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4787
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
فاطمه لشگری
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4366
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
زهرا رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
علی رحمانی طاهری
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
مبینا رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5567
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
ملیکا رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4451
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
امیرمحمد عمویی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
سینا طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4306
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
آیدا طاهری
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
هانیه رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
امیرحسین طاهرخانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
کتایون رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
مهدیه ورسه
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
فریما رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
ملیکا تقوی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4333
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
محبوبه قنبری
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
نیلوفر مهر علیان
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
نیلوفر قاسم زاده
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
امیرحسین خلفی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4480
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
کامیار رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
تاكستان_ فارابی
مریم رمضانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4873
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
تاكستان_ فاطمه الزهرا (س)
معین رحمانی
نهم - تاكستان
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی