قزوين

قزوين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


زهرا جوادی پور
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :102
نمونه دولتي
قزوين_ پگاه
سیده صدف فرزام
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6430
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :91
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
شیدا مبادرثانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6229
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
روژان فاروقی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5889
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
نمونه دولتي
قزوين_ پگاه
منیر کریم خانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
قزوين_ پگاه
آرین محمودزاده
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
مبینا اکبرشاهی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :52
نمونه دولتي
قزوين_ پگاه
حانیه غزنوی نیا
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6286
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :49
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
محمدمهدی باباگیلک
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6299
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :49
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
امیرمحمد کوه بندی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
علی فرج زاده ها
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6366
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
امیرمسعود گلچین راد
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6527
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
ملیکا اصفهانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6049
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
قزوين_ پگاه
سیده مهسا عطارشهرکی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6205
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
صبا میهن دوست
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6614
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
زهرا سماوی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6246
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
روزا حمیدی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6310
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
سارا دانش زاد
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5829
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
قزوين_ پگاه
عطیه حسینی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
محمدامین بوجاری نیا
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
رضا رسولی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6218
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
روژان رحمانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
قزوين_ پگاه
رژین رحمانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
قزوين_ پگاه
محمدمهدی کشاورزیوسفی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
علیرضا صوفی آبادی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6247
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
علی بیگدلو
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
حسین لشگری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
نگار رشوندهرانکی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
سیدمحمدامین میری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4981
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
فاطمه کاکاوند
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6034
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
قزوين_ پگاه
محمدجواد مسگری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5258
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
زهرا محمدعلیخانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5431
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
سروش آرن
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5377
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
زینب السادات باقری باوندپور
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4942
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
امیرحسین اکبرشاهی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
زینب سادات مجابی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
سیدامیرمحمد جوادی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
امیرحسین ملک پور
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
علیرضا رحمانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6728
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
سیدارین صادقی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4684
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
قزوين_ علامه جعفری
میلاد حضرتی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6635
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
رقیه کشاورزصادق
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6487
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
فاطمه توکلی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
یگانه بابائی فرد
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5868
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
راضیه مرادی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
امیرحسین زارعی لمراسکی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6096
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
صبا صالحی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6218
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
آیدا کاظمی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6025
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
نازنین علی اصغری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
کیمیا مژدهی پناه
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6846
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
زهرا حقیقت فرد
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
روژان رمضانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
قزوين_ پگاه
نیما کیاحیرتی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6174
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
کیمیا میری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
امیررضا قلی پورسلیمانی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
نگار نوروزی پاشاکی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6098
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
ملیکا ملکی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6707
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
مهدیه حاتمی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
قزوين_ پگاه
مهدیس طارمیها
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
طاها کسری نیری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
فاطمه براری بندبونی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4377
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
فاطمه سادات علمی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6273
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
یاسمن اسماعیل زاده ها
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
امیدرضا لالوئیان
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
اروین رفیع
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
سیدمحمدمعین حسینی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6712
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
نازنین قدیمی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
محمدامین محتشمی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
بهار آسیابانهارضائی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5550
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
نیلوفر کاظم خانلو
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
قزوين_ صديقه كبري
میلاد سبزیکار
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
پارسا خلیلی تیریزی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
قزوين_ اقمشه
نیما افتخاری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
امیرنوید معینی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6457
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
مریم اسماعیل زادگان
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
قزوين_ پگاه
فاطمه فضلوی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 4583
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
قزوين_ پگاه
علی اصغر طاهری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6272
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
امیرحسین محمودی
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6395
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
قزوين_ شهید بابائی
مهدیه مسگری
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 6153
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان
کیانا رضائی پور
نهم - قزوين
میانگین تراز کانونی: 5598
 
تيزهوشان
قزوين_ فرزانگان