خاتم

خاتم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


ابوالفضل فلاحتی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :89
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
محمد رضا حیدری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :49
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
علیرضا محمودی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4750
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
غلامرضا رستمی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4157
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
مرضیه آشوری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
علیرضا تیر ناک
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4490
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
پریسا بیگی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
علیرضا سالاری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5113
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
سارا دهقان
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5091
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
زهرا پوراحمدیان
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 3849
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
زهرا دانشور
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
مبینا احمدی نسب
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
ندا طالبی زاده
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
زهرا وکیلی قاسم آباد
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
سید مهدی موسوی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
مهدیه منگلی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
زهرا آغاز
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
محمد حسین صابری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4696
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
مریم دهستانی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4098
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
سید ابوالفضل فتحی پناه
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4464
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
ندا محمدی هرلتی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4928
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
محمد قانع هاشم آبادی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4872
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
فاطمه مروستی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
کیمیا زارع
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
مهدیه زارع
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
زهرا بیگی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
میترا ابراهیمی پناه
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4433
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
نازنین چاکری زاده
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4207
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
فاطمه قره چاهی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4280
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
مهدی کابلی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4020
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
رقیه محسنی نسب
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4039
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
محمد نصرت آبادی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4115
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
رضا عطایی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4616
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
سمانه کیانی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
سید احمد اکبری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4380
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
فاطمه ارجمندی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 6363
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
فاطمه حیدری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4418
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
مجاهد فلاحتی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 3791
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
فاطمه فلاحتی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4646
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
اسماء رنجبر
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4720
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
سیما سعید هراتی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4119
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
سبحان محمدی نژاد
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4208
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
خاتم_ امام حسین خاتم
فاطمه برادران
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
ندا حیدری
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4073
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم
فاطمه خانجانی
نهم - خاتم
میانگین تراز کانونی: 4269
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
خاتم_ برکت خاتم