طبس

طبس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مهدی حسنی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :83
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
فاطمه طاهری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6547
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :75
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
فاطمه حسنک مقدم
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6096
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :74
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
محسن زابلیان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :72
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
فاطمه لعل طبس
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
نرگس غریب پور
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4468
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
علی سالاری دیهوک
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4788
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
محمد رسول دلیری فهالنج
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4547
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
زینب قاسم زاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
هما رحمانی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6052
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
حسین عیدی دیهوک
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
علی عیدی دیهوک
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
فاطمه سادات رضوی ثانی فهالنج
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4438
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
علی حسین زاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
زینب واسعی کریت
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4380
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
علی بوستانی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
سجاد شهابی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6450
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :56
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
مرضیه آبرفت جمز
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4869
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
ابوالفضل بخشی جوخواه
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
حمزه رنجبر ده محمد
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4346
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
محمد جواد رجبی مقدم کریت
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 3878
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
حامد حیاتی ده محمد
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
مرضیه بدرام
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
محمد هادی بخشی جوخواه
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5075
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
علیرضا رمضان زاده جوخواه
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5340
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
مریم قاسمی جوخواه
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4713
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :52
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
امیرحسین صفری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :52
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
فاطمه عابدی ماودر
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4289
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
مریم مهدوی ده محمد
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4129
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
احسان زنجانی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6048
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :49
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
ساجده عباس نیا اسفندیار
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :49
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
امیرحسین فاطمی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4616
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
پوریا اصغری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
احمد رضا امیری اسفندیار
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6674
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
فاطمه مسن دیهوک
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
ابوالفضل شفائی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
امیر حسین شبانی ده محمد
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4318
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
محمد جواد عبداله زاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5774
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
صادق بادی فهالنج
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 3940
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
محمدمهدی قیصری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4478
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
صالح مسعودی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6046
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
آیدا محمدنژاد
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
ابوالفضل حسین پور
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4556
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
محدثه سادات باقری دشتغران
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4611
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
ابوالفضل شریفی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
ایمان رجبی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6365
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
علی نوروزیان ده محمد
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4037
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
ملیحه اسماعیل زاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6356
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
محمد مهدی حسین زاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
امیر عبدالله زاده دشتغران
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
محمد رسائی دیهوک
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4692
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
مهدیار طالبی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
نازنین عباسی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
فاطمه یونسی مقدم
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
محمد صالح یعقوبی محمد اباد
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
سجاد ضرابی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
هدی قربانی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6451
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
مهدی یعقوبی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4734
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
علیرضا محمدزاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4550
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
زهرا هاجری یونسی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6368
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
ناهید عظیمی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
مهسا اعراب شیبانی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6280
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
مینا حسین نژاد
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
فاطمه شبان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
نیلوفر شیروی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
سمیرا عبدلی مقدم
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
آیناز خسروی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6389
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
محمدامین باقری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
فاطمه سادات محمودی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4560
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
مریم حسین زاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6032
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
محمدرضا بخشی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4838
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
زهرا عصاری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
فاطمه رزمی دیهوک
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
امیررضا رفیعی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
نفیسه یعقوبی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4762
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
علیرضا اکبری اسفندیار
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4813
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
ابوالفضل جلالیان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5265
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
نگار حاجی زاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6135
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
وحیدرضا محمدیان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
عماد وکیل زاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4229
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
امیرسپهر صادق احمدی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5753
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
حسین قیصری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
زهرا اسدیان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
علی رئوفی دیهوک
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5290
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
محمد اختیاری
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
مهدی توسن
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
فاطمه غریب دیهوک
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
مطهره درویش
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
سکینه رمضانی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4476
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
فاطمه قاسمی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
علی عباسیان
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4579
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
سعید بخشی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4230
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
سحر جراحی مقدم
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
صبا ناظمی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 6220
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت
دانیال اکبرزاده
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 4122
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
محمدمتین قربانی
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي رسول اكرم (ص)
فاطمه آزاد
نهم - طبس
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
طبس_ نمونه دولتي پنجم ارديبهشت