ميبد

ميبد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


فائزه جمالیان
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6396
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
مریم السادات امامی میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
ساراالسادات پورمیرافضلی فیروزآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
ابوالفضل زارع ده آبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
مریم اقبال یخدانی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
ابوالفضل گل محمدی شورک
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
ميبد_ شهیدرحیمی فر
مهدیه زارعی محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
ابوالفضل زارعی محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
مجتبی کارگر
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
علی جواهری مقدم
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
ميبد_ شهیدرحیمی فر
دانیال برزگربفروئی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4484
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
مبینا حسینی ده آبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
سیدامیرحسین امامی میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
فاطمه حسین زاده رکن آبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی