ابركوه

ابركوه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


محمد رضا عادل
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 4781
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعدا آزمون :121
نمونه دولتي
ابركوه_ امام علی (ع)
شهربانو کرم نژاد
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5994
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
فاطمه مهیاری
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5865
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
فاطمه زارع
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5926
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
سید احمد رضا نقیبی
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 6243
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
امیر حسین استوار
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5333
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
علیرضا سالاری دوست
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5539
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
معصومه عیدی زاده
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 4241
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
یحیی فلاح زاده
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5874
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
فاطمه بهنام
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 4511
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
فاطمه کارگر
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5740
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
علی محمدی
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5210
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
آرمین فرهمند
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 6214
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
مهدیه ملک زاده
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5471
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
امین زارع زاده
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 4869
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
فاطمه السادات زارع زاده
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5137
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
زهرا قدیرزاده
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5645
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
محمد فواد متولی
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5122
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
ریحانه اکبری
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5745
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
هانیه اکرمی
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5405
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
مهدیه مولودپور
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5033
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
نیلوفر محمدی
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5273
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
رضا اکبری
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5921
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
مهدی زارع
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5099
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
علی صالحی
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 4753
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
فاطمه هاشمی
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 4618
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
مهدی نجارزاده
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5424
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
مریم فلاح زاده
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5670
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
پریچهر صالحی
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 4264
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
علی فرهمند
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5120
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
امیر حسین فاتحی
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5938
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
سیدمحمدمهدی پورسید
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 4689
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
حمیدرضا جاوید
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 5320
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)
حسین تنهایی
نهم - ابركوه
میانگین تراز کانونی: 4844
 
نمونه دولتي
ابركوه_ امام صادق (ع)