يزد

يزد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


فرامرز بزرگی چم
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6509
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :100
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمد سجاد سلطانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6092
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :93
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
احسان سرزنده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6051
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :79
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
هستی عسکر فراشاه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6215
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :78
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
سید امیر رضا مدرس ثانوی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6611
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
مهلا فتوحی بنستانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5340
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
مطهره شفیعی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
احسان فلاح بنادکوکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
يزد_ هنرستان خادمی
تکتم صادقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
تفت_ کوکبیه
فاطمه مرتضی نسب
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5714
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
محدثه دهقان نیری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
محمدحسین مراد زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6353
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
نیما برزگری دهج
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6336
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
مبیناالسادات جعفری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 7003
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
سیدمجتبی حسینی مرام
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
يزد_ هنرستان خادمی
علی میرزائی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
بافق_ امام رضا
زهرا خدمت
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
فاطمه استادیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
يزد_ هنرستان میرجلیلی ناحیه 1
سیدمسعود موسوی فخرآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
علیرضا آقایی میبدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
بافق_ امام رضا
فاطمه جلالی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6629
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
نسرین السادات میرباقری فیروزاباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6006
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
امیرحسین سبحان اردکانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6356
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
امیرحسین منصوری مجومردی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5640
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
محمدحسن دهقان بهابادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6628
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
بهزاد تقدیسی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
فاطمه دانیارگازرگائی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
يزد_ نمونه هنرستان-میرجلیلی
امیرحسین ملاصادقی رکن آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
شهرزاد قنبرزاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6682
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
زهرا روح بخش
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6173
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
نیما سعید مقدم
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6519
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
ابوالفضل سرداری باف
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5961
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
بهنام اسدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
فاطمه زارع زردینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
مهدی پورهاشمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6347
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سیدمحمدمهدی مدرسی نژاد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
محسن داوری مقدم
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
سیدوهاب حسینی سلطان آباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6206
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
امید ادیب نیا
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6318
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
رقیه برزگری بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4536
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
ساسان یعقوبی ده قاضی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سیدعمادالدین مدرسی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6104
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
شهرام عسگری وزیری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6655
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
سیدمحمدپوریا لسانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6069
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
طاها هدشی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6362
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
علی توکلی بنیزی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدسالار حیدریه بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4820
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
بافق_ امام رضا
عرفان مصفایی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4513
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
سیدرضا حسینی فتح آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
يزد_ هنرستان خادمی
علی موحدنیا
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
ریحانه مزیدی شرف آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6191
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
زهرا السادات موسوی هفتادر
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6717
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
احسان رفیعیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6027
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
محمدمهدی سلیمانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4810
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
حانیه باقری بیدا خویدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
شمیمه السادات شجاع الساداتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6659
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
مهدیه صفارمهرجردی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6180
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
زهرا محمدی نصرآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6017
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
نگار عظیم عباسی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
يزد_ هنرستان میرجلیلی ناحیه 1
علیرضا محمدزاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6206
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
عباسعلی عصمتی بین آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
مهدیه پورحیدری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
فاطمه محمدزاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6248
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
سوگند حمیدی فر
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5031
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
سمیراالسادات حیدری خورمیزی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6568
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
محمدحسین خدمت
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4743
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بافق_ امام رضا
محمدعلی میرعلی بیداخویدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4123
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
یوسف یاوری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
میکائیل براتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
امیرحسین کاوه
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6544
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
ابوالفضل دهقان بنادکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
زینب عشقیان تفتی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6503
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
محدثه السادات دهقان منشادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5680
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
فاطمه قره زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
محمد شریفی شریف آباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
عرفان میرجلیلی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6398
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
امیرعلی زارع
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6383
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
سیدایلیا هاتفی اردکانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6411
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدطه معینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6583
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
مریم دهقان زاده بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6649
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
محمدامین زارع هرفته
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
محمدعرفان ابهجی عزآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6250
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
شاهرخ اخلاقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
امیررضا مختاری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
امیرحسین یزدان بخش
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
شایان شاهی مالمیر
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6357
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
فربد پوراعظم
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
علی مقنی بدرآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6467
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
حسین تشکری بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4745
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بافق_ امام رضا
مریم نوری زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6689
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
فائزه خیراندیش
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
عماد دهقان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6531
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدمهدی زارع میرک آباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدمعین محمدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
عرفان غلامی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6287
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
آرمان جعفری نعیمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6381
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
محمداحسان شمس الدینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4756
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بافق_ امام رضا
سیدامیررضا نظام الحسینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6498
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سجاد بخشی زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
مریم یزدی زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6383
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
هانیه دهقان منشادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
يزد_ هنرستان میرجلیلی ناحیه 1
فاطمه زارع زاده مهریزی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6243
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
نگار ناصری بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
فاطمه روستائی فیروزآباد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
يزد_ نمونه هنرستان-میرجلیلی
سیدمعین الدین مکیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
علی صالحی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
رضا قاسمیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
يزد_ هنرستان خادمی
امیرمحمد آواره بغدادآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4741
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
علی بحرینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
علیرضا شاهدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6679
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
فاطمه ظهریری بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4174
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
شیدا عالمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
سیده نگار نظام الحسینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
فاطمه محمدی فرد
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
سیدمحمدمهران هاشمیان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6747
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
کیان توحیدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6658
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
محمد کربلایی شهربابک
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سعید عزیزی ابرقوئی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4829
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
سعید جلالی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4947
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بافق_ امام رضا
جواد زارع سروی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4829
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
محسن جعفرزاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5755
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
سحر سبحان اردکانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
ملیحه رضاپور
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5939
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بافق_ حضرت معصومه(س) بافق
زینب دهقان عبداللهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
محمد شبستری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6664
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
حجت بین آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6691
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
حسین قاسمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
يزد_ هنرستان خادمی
فرزاد رفیعی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6409
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
امیررضا نوراللهی یزدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6744
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
علی نصراللهی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
محمدحسین کوچک زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
هادی نظری ندوشن
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
فرزان دهقان
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6289
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
يزد_ درخشنده صراف
سهیل صالحی زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6496
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدحسین روستائی فیروزآبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6844
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
مینا مدرس
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
مطهره السادات حسینی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
سیدامیررضا ابطحی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6594
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
عباس قانع
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
حمید بیکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
حامد قانعی بافقی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4655
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
بافق_ امام رضا
علی اسدی زارچی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5377
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
يزد_ هنرستان خادمی
مهدی جوکاری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
بافق_ امام رضا
صادق سهرابی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
محمدحسین دهقان منشادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6431
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
يزد_ برازنده مقدم ناحیه 1
علیرضا جدیدی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
سیدامیرفاضل حسینی الهاشمی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6187
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
يزد_ ملک ثابت ناحیه 1
اعظم السادت بیدکی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
سیده سهیلا هاشمی ابرند آبادی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6187
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
زهرا اصفهانی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6363
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
آیدا علمدار
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6281
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
يزد_ نمونه رادمنش
مبینا دهقان زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6164
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
فاطمه زارع
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6168
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
مهسا طباطبائی
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6585
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان
مارال حلال زاده
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6421
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
فاطمه یاوری
نهم - يزد
میانگین تراز کانونی: 6632
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
يزد_ حکیمزاده فرزانگان