بهار

بهار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


امیررضا منوری
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5064
 
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
طیبه منصوری افراشته
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5025
 
نمونه دولتي
بهار_ حجاب
مهدی ثابتی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 6666
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
سینا فرزانه تابان
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5897
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
محمدمتین محمدی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5002
 
نمونه دولتي
بهار_ امام موسی کاظم (ع)
سیاوش بهمنی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 4932
 
نمونه دولتي
بهار_ امام موسی کاظم (ع)
مریم بهارلو
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5698
 
نمونه دولتي
بهار_ حجاب
فاطمه کریمی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5437
 
نمونه دولتي
بهار_ حجاب
هانیه سادات موسوی هراتی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 4911
 
نمونه دولتي
بهار_ حجاب
سارا طالبی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5023
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
محمدمهدی رستمی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 4557
 
نمونه دولتي
بهار_ امام موسی کاظم (ع)
محمدرضا حیدری
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 4263
 
نمونه دولتي
بهار_ امام موسی کاظم (ع)
حسین جلالی مقیم
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 5184
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
سیده زهرا موسوی گلبار
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 4354
 
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
مرتضی دهقانی
نهم - بهار
میانگین تراز کانونی: 4638
 
نمونه دولتي
بهار_ امام موسی کاظم (ع)