تويسركان

تويسركان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


امیررضا حسنوند
نهم - تويسركان
میانگین تراز کانونی: 4264
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تويسركان_ بهشتي
سینا مالمیر
نهم - تويسركان
میانگین تراز کانونی: 6250
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
تويسركان_ بهشتي
محمدصالح بهرامی
نهم - تويسركان
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
تويسركان_ بهشتي
امیرمحمد مالمیری
نهم - تويسركان
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
تويسركان_ علامه
محمد خادمی
نهم - تويسركان
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
تويسركان_ علامه
سمانه عبدالمالکی
نهم - تويسركان
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
تويسركان_ فرزانگان
مهتاب عبدی
نهم - تويسركان
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
تويسركان_ فرزانگان
سعید محمدظاهری
نهم - تويسركان
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
تويسركان_ علامه
یاسین بختیاری
نهم - تويسركان
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
تويسركان_ علامه
سیدمحمدحسین شیخ الاسلامی
نهم - تويسركان
میانگین تراز کانونی: 4649
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
تويسركان_ بهشتي