اسدآباد

اسدآباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مریم آراسته
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید سلیمانیان(دانش پژوه)
آیدا محرابی
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید سلیمانیان(دانش پژوه)
آیدا انواری پیمان
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید سلیمانیان(دانش پژوه)
نرگس زارعین
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید سلیمانیان(دانش پژوه)
مبینا خداکرمی
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 5550
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید سلیمانیان(دانش پژوه)
حدیث احمدی
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 4681
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید خزائی
مبینا نامداری
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید سلیمانیان(دانش پژوه)
نگین مصباحی
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید سلیمانیان(دانش پژوه)
فاطمه اسدی
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 4521
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید سلیمانیان(دانش پژوه)
مبین نامداری
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 4743
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اسدآباد_ آزرمی
مهسا سلطانی تاری نژاد
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 4706
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید سلیمانیان(دانش پژوه)
مهشید صوفی
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید سلیمانیان(دانش پژوه)
مهران مصطفایی
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اسدآباد_ آزرمی
علی احمدی
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 4544
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اسدآباد_ آزرمی
آیدا خزایل
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 5430
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اسدآباد_ شهید سلیمانیان(دانش پژوه)
محمد هادی سیاح بخش
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 4427
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
اسدآباد_ آزرمی
امیر محمد سرمدی نسائی
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 4188
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
اسدآباد_ آزرمی
سید امیر رضا اسلامی
نهم - اسدآباد
میانگین تراز کانونی: 4501
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
اسدآباد_ آزرمی