ملاير

ملاير - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


محمدحسین عزیزی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6911
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :118
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
ثمین بشر دوست
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6430
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :113
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
معین زارع
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعدا آزمون :105
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
کیمیا بیات
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6418
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :97
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مبینا احمدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :96
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
نگین گودرزی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5749
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :95
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
ستایش مدرس نژاد
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5872
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :91
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
محمد مهدی روستایی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :88
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
زهرا علی بابایی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6869
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعدا آزمون :84
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
علیرضا نظری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :84
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
سامان صالحی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
امیر محمد کرمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6134
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :75
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
سید دانیال موسوی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :71
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
مهنا محبی زاده
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
پانیذ جعفری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
امیر عباس علی کرمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6432
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
فربد عزیزملایری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
محمدمهدی ملکی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
معصومه علی مرادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4667
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
محمد امین احمدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6042
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
کیانا نیکخو
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
لیلا باقری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
عرفان یاری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4812
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
مریم حاتمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
حکیمه علی حسینی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5219
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
ثمر اکبریان
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
امیرمحمد کرمی جورابی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4942
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
کیان اسماعیلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6595
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
زهرا ملکی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5787
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
ملیکا زندیه
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
امیرمهدی خلجی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
شایان اسماعیلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6732
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
امیرحسین تکلو
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6454
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرمهدی سلامی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6421
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
حسین اصلاحی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6690
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
علی روزبهانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6251
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :50
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
هدیه رضایی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
ستایش مرادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5962
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
گلسا سالارتاش
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6272
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
نیلوفر ایمانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5012
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
هادی ترکمان
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
امیر محمد گل قیصری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5576
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
علی شیری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
سیدسپهر روشن
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
ماهان کارگر
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرحسین علیمرادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6217
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
زهرا بیگی ازندریانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
فاطمه خیری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4165
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
یلدا بیات
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
پرنیا عابدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6433
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
حسین خانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
علیرضا طاهری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
محمد مهدی محمودی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
حسن قمری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
سینا میرزابیگی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
ساناز ترک زبان
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6374
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
مبینا اسکندری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6183
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
آرمینا فقیهی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6339
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
زهرا شکری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6149
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
مهرانه قاسمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
علی عباسی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
شکیبا حاتمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
یاسمن موسی جوکار
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
یگانه سرکبود
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6256
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
گلناز نوروزعلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
نازنین کریمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
حانیه شیراوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
محمد جواد آذر
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6556
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
ابوالفضل سلطانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4787
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
حنانه ترکمن
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه حسنی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4792
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
سیمین خلیلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
امیرعلی آذر بو
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4854
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد مهدی احمدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد رضا شیخ الملوکی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد علی علی حسینی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
امیرمهدی نقدی پری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6186
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
سید مهدی حسینی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
علی طاهری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
مهران امیری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4682
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
مصطفی عباسی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4862
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
محمد مهدی سلطانی پری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4786
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محنا مومنی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
ریحانه شبیری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
پرناز بختیاری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6285
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه عبدلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4553
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
نازنین کریمی منش
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
نرجس ایزدی خواه
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5749
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
زهرا جوکار
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
فاطمه بیات
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
مهدیس مومنی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
محمد جواد بیات
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6575
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
مبینا فتحی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4707
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
مهرنوش منانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5831
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
هدیه شیرزادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
زهرا احمد وند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
محیا زندی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
فاطمه امینی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
مهتاب ایمانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
هستی لطیفی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
مهسا خانقلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
محمد رضا صادقی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4919
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
علی موسی خانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
پدرام ساریخانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4286
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
امیرمحمد ساریخانی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
محمد امین صفری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
نگین نجفی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
بهاره مرادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
علیرضا صادقی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4642
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
محمد شعبانی نژاد
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
مهبد عزیزملایری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5945
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
محمد حسن سامی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5366
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
محمد حسین نصیری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
محمد سعیدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4683
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
آرش آرین
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
محمدرضا ابراهیمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4580
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
مهشید محمدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
آیدا زرگران
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4930
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
ندا عبدولی حسین آبادی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5879
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مبینا حیدری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
فاطمه کاظمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4917
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
محدثه رستمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
ریحانه تکلو
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
مهدی عسگری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4010
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
امیرحسین عباسی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4989
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
حانیه بیات
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فرنوش شیخ الملوکی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5718
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
نگار محمد حسینی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6170
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
ساحل سامی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
حمیدرضا جافری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4707
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
حسین کاکاوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4667
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
آیدا رحیمی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5273
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
راضیه غلامی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
نیکتا ربیعی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
محمد غیاثوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
علی میرزائی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 3972
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
امیرحسین شاهرخی مقدم
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4630
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
ملاير_ علامه حلی
زهراسادات حسینی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4913
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
فاطمه آزادی خواه
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مبینا بشیرگنبدی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مریم سادات موسوی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
عطیه قیصری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4792
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
امیرمحمد صادقی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
علیرضا دری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
امیدرضا اسد ملایری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
کیمیا اسمعیلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4193
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
سینا صفری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 6007
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
امیررضا عبدلی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4168
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
مصطفی فرخی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4384
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
ملاير_ سیفیه
مریم روستائی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4455
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
شادی قهری
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4912
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
ملاير_ فرزانگان
مریم ترکاشوند
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 4905
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد
مهلا پیرحیاتی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5509
 
نمونه دولتي
ملاير_ محمد ملایری
مریم محمودی
نهم - ملاير
میانگین تراز کانونی: 5772
 
تيزهوشان
ملاير_ عشقی فرد