همدان

همدان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مریم همدانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6433
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :66
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
محمدجواد رحیمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
یاسمن قهری صارمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5881
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
سوگند اسدیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
امیر رضا قانع پور
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
ریحانه لشگری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6452
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
نرگس علم جو
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5036
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
همدان_ پروین
بهاره رضایی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6205
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
فاطمه پورقاسمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5749
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
الناز صباغی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
ارشیا نظری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6638
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
فاطمه علیزاده پور زنجانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6500
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
محدثه کوشا
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
پریسا سبزواری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
همدان_ پروین
ترنم نجفی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6174
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
دریا شاکری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6464
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
محمد علی معتقد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
مهدیه کوشا
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
زهرا زبردستی نیک
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
فرزانه مولوی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
زهرا فرهادی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
بابک مهرین
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
سلما سلماسی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
همدان_ پروین
کی ارمین مرادی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5850
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
سینا فتحی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
تارا فرشچیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
امین قربانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
ساغر حولکی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6043
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
همدان_ پروین
اذین بک محمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
درسا صدیقی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
کیارش حاتمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5704
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
سپیده شهبازی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5832
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
نسیم عمید نسب
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
سید محمد حسین اولیایی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6696
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
امیر حسین حمزه
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
نیکو دادفرما
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
محمد امین صادقیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6688
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
نادیا عزیزخانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
رضا قپانوری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
احسان مینایی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4913
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
محمد شیرینی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
محمد حسین امینی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
مهدیس نادیان رفیع
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5710
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
همدان_ پروین
سید امیر محمد موسوی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
امیر حسین محمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
اشکان پارسا فر
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
محمد سپهر ساغر چی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
فاطمه خزلی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6332
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
الینا منصور
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
ملیکا قهرمانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
نیما اکبری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
یاسمن سبوحیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
شیدا کریم پور
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
کیابد صداقت همدانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
محمد امین ابوالفتحی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5955
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
سجاد حیدری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
کیمیا پناهی توانا
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6374
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
محمد حسین بختیاری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
فریمهر قیاسی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5088
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
مهلا محرابی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5068
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
زهرا سهرابی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6574
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
حدیث شکری پور
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
نوید مکاری بهار
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5809
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
بیتا فنبری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
همدان_ پروین
مهسا کهبند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5872
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
محمد رضا ملکیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4250
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
علی عبدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
سید مهربد موسوی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4998
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
محمد مهدی حنیفه ئی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
محمد حسین ختن لو
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6400
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
امیر رضا احمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
امیر حسام فریدونی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
هلیا پور عباسی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
محمد امین اسدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
مهدی مریخی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
ریحانه حکیمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
مبینا صفدریان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
حسین سعادتی مراد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
یاسمن سمسار
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ پروین
محمد سجاد بختیاری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4175
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
دنیا قاسمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5124
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
شیوا نادری صفت
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6463
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
ساغر توکلی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6235
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
سروین حمیدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
مبینا مشایخی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
نگار سادات رضوی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6286
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
یاسمن والی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ پروین
علی قاسمخانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4748
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
دانیال زندی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
محمد مهدی کولیوند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5991
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
علیرضا هوشمند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
محمد مهدی ترابیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
آیدا عزیزی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
کسری کریمی بیامه
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
حنانه السادات کمالی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
سید میثم حسینی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6597
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
مریم مومنی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4422
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
یلدا احمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
علیرضا نیازی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
آریا محمدی زاده
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5061
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
سنا سرمدی جم
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4167
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
رضا نوروز بیگی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6367
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
لیا ستاری معز
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
علی نوروزبیگی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6475
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
آتنا دینی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ پروین
نیکی جمشیدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
امیر حسین دخیلی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
پردیس مرادی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4885
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
زهرا مخدومی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
امین چالی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4789
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
غزل عباسیان طائب
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5809
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
احسان سعادتمند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
محمد حسین مسعودی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
فاطمه سرخوش
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6422
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
ماهان قربانیان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
میترا احمدی واحد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
فاطمه قرائتی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5550
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
کیمیا شیر افکن
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
مهشاد بابایی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5431
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
مبینا جعفری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
تینا رستمی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4471
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
مائده زارع
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5822
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
علی خانلر
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4248
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
محمد علی حمید زاده
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5961
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
رامین اکبری مهام
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
آریان سلطان محمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6352
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
محمد مهدی محرابی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
امیر حسین محمدی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
علی یعقوبی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
فاطمه بیگلری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
امیر پارسا حاجیلو
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
صبا کمالوند
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
غزاله باقری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
مهناز طاهری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
امیر حسین شیخ الملوکی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6186
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
سارینا اشفته
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
نیکناز رستگاری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
امیر حسین پور جهان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
علی عبدالملکی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
ارام عبد الملکی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6542
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
ریحانه پشتوار
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
علیرضا نادری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
علیرضا انصاری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4703
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
فاطمه نادری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
عرفان صابریان
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ شهید حاجی بابایی
محمد رضا دستجردی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ امام صادق
مبینا حصار خانی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6039
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
نرگس جمالی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
مهدی محرابی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی1
فاطمه زرین خلیلی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6067
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
زینب رباطی توانا
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش
مریم خوشطب نیا
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان2
حانیه مومنی
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 6298
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
همدان_ فرزانگان1
نگین شریفی راد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
ماتیسا بیگلری
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
همدان_ پروین
مهرنوش وکیلی مراد
نهم - همدان
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
همدان_ شهید حجه فروش