شهرك مهاجران

شهرك مهاجران - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


متین بحری
نهم - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
شازنداراك_ علامه حلی مهاجران
مهدی شیرازی
نهم - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 6368
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
شازنداراك_ علامه حلی مهاجران
علی عباسی
نهم - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شازنداراك_ علامه حلی مهاجران
امیرحسین امینی راد
نهم - شهرك مهاجران
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شازنداراك_ علامه حلی مهاجران