خمين

خمين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


هما درچه ای
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 4160
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
مینا خسروی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 6228
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
سحر عسگری
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
نگار عزیزی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 6713
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
مریم سرلک
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
سینا رضائی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
خمين_ علامه حلی
آیدا رضائی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
زهرا بهداری
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان
امیررضا زاهدی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
خمين_ علامه حلی
علیرضا صالحی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 6426
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
خمين_ علامه حلی
آنیتا رضائی
نهم - خمين
میانگین تراز کانونی: 5263
 
تيزهوشان
خمين_ تیزهوشان