اراك

اراك - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


ساحل پورصفائی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5397
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :104
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان
محمدرضا گلوائی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6685
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :102
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
سوگند شیرزاد
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :101
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
مینو یاوری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :98
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
نسترن باقری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :96
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان
ملیکا قربانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6453
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :89
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
صبا زرین فر
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6509
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :82
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
امیرمهدی بستاک
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6007
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
ساجده سادات بخشی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :71
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
حانیه بورقانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :71
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
ارشیا خاکزاد
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5153
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی (حاج ترابی)
فائزه ملک حسینی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5635
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
محمدمهدی صفری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
ستایش آریایی منش
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
شازنداراك_ نمونه دولتی سمیه
محمدسینا طالبی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
پریا غریبی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان
الهه عظیمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
علی قنبری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی (حاج ترابی)
فاطمه بهمنی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6027
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
زهرا غیاث آبادی فراهانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
صنم رئیس زاده
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4962
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
شبنم رفیعی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
سیدمحمدارشیا پارسا
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4999
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
سیدامیرمهدی موسوی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6209
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی (حاج ترابی)
ملیکا سلیمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6254
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
یونس خدام
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4883
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
مائده ابراهیمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
زینب کارچانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4849
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
آرمیتا آرامش
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6079
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
سارا رضایی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
رضا مهدوی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6183
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی (حاج ترابی)
نوشین مطهری منش
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6372
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
زهرا مقدسی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
نگار سالی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
مجید غیاث آبادی فراهانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی (حاج ترابی)
فرنوش سادات سجادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان
مهرناز یوسفی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6793
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
هدیه مولائی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان
عسل اسدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6361
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
بهینا غلامی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6079
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
نرگس بیگ محمدی هزاوه
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6061
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
نیما نیرومند
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6432
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
مژده عسگری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
هدیه عسگری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
رادمهر فروزان
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
اطلس بادرستانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
محمدحسین نقدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
علی گلستانی عراقی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
مهدیه ایزدخواه
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6218
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
عطیه زمانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اراك_ نمونه فرشتگان-هنرستان
عارفه عاجلو
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
کیمیا مرادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
محمدحسن نقدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5036
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
مهدی داودزاده
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6281
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
کمیل مرادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
کیمیا قلندر
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان2
محیا اله دادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
فائزه خلیلی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
زهرا سلیمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
اراك_ فرزانگان1
کیمیا طاهری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
فائزه عباسی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5340
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
سینا بیات
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6674
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
احمدرضا عبدی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6092
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی (حاج ترابی)
نیما کثیری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6205
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
فاطمه هاشمی قاسم آبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4632
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش
امیر جعفری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6405
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی (حاج ترابی)
سعیده کریمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
اراك_ نمونه کوثر
علی بادرستانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6008
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
امیرحسین حاجی بیگی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی (حاج ترابی)
محمدمهدی داوذآبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5340
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
محمد ویسمه
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
امیرحسین ایمانی پور
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی (حاج ترابی)
سینا گودرزی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5043
 
نمونه دولتي
اراك_ شهید مطهری
امیرمحمد حاجی علی بیگی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6496
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
محمد اکرمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5998
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
امیرحسین گودرزی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6438
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
حسین ظهرابی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6204
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
محمدامین ابراهیمی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6271
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
محمدمهدی نجاری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6412
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
امیرحسین رفیعی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5044
 
نمونه دولتي
اراك_ شهید مطهری
محمدمهدی جولائی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5505
 
نمونه دولتي
اراك_ شهید مطهری
سیدعرشیا موسوی نسب
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5094
 
نمونه دولتي
اراك_ شهید مطهری
امیرحسین حاجی هاشمی ورنوسفادرانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4556
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
محمداحسان تقی پور مقدم
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5678
 
نمونه دولتي
اراك_ شهید مطهری
علیرضا محمدخانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6285
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
اسماعیل کارچانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5631
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
مهدی سمیعی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5431
 
نمونه دولتي
اراك_ شهید مطهری
امیرحسین سلطانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4885
 
نمونه دولتي
اراك_ شهید مطهری
محمدرضا فرجی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5417
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
مهدی رفیعی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5056
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
فرزاد رحیمی امان آبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5283
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
ایمان ده نمکی مشک آبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5409
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
سیدعلی ابطحی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5052
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
امیرحسین حاجی زاده پارهدوز
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4805
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
علیرضا شکری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4306
 
نمونه دولتي
اراك_ شهید مطهری
محمدرضا غلامی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4367
 
نمونه دولتي
اراك_ شهید مطهری
محمد غیاث آبادی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4819
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
ایمان کارچانی
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4600
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
ربیع منصوری گواری
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 4981
 
نمونه دولتي
اراك_ حاج محمد رضا کاظمی
آرین هداوند
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 6497
 
تيزهوشان
اراك_ علامه حلی
پانیذ دنیاران
نهم - اراك
میانگین تراز کانونی: 5554
 
نمونه دولتي
اراك_ نمونه رویش