بانه

بانه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سیدایمان حسینی پور
نهم - بانه
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
سقز_ شهید بهشتی
محمد شریفی
نهم - بانه
میانگین تراز کانونی: 5688
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بانه_ زانست
محمد رضایی
نهم - بانه
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بانه_ زانست
یگانه زارع وحید
نهم - بانه
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بانه_ نیایش
رامتین انوری
نهم - بانه
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بانه_ زانست
مبین قادری
نهم - بانه
میانگین تراز کانونی: 4791
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بانه_ زانست
میلاد عزیزی
نهم - بانه
میانگین تراز کانونی: 5077
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بانه_ زانست
کارو فتاحی
نهم - بانه
میانگین تراز کانونی: 4214
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بانه_ زانست