كلاله

كلاله - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مائده عطایی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 6734
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :76
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
علی پژمان
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
محمد محمد پور
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :49
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
مهدیه شاره
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
محمدامین دین
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5625
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
شیدا خسروی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
محمد شیبک
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
محمد امین غلامی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
ثریا صوفی حسن آباد
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
حامد ردکا
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
مبین زارع مرادی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4957
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
عمران سعیدی پور
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
مهسا حبیبی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
فاطمه دردی پور
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4758
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
مهسا کریمی راد
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4675
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
پویا پنجه کوبی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
محمد حسین قاسمی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4165
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
سما قربان زاده
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
تایماز طغانی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
حسین طغانی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5134
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
جلال الدین هورن
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4509
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
محمد مهدی لکزایی فرد
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
علی گمشاد
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
مریم آذرپیکان
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
رمضان ذی کینی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4694
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
امیرحسین ابراهیمی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4040
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
اقبال حیدری
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
زهرا یعقوبی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4081
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
مبینا جلالی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4561
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
مریم مختومی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4570
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
محمد ابراهیمی مقدم
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4408
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
فاطمه سادات سیدی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4480
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
فاطمه جهان تیغ
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
میلاد نیازی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
كلاله_ امام محمد باقر(ع)
سمانه خدائی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
سعیده احمدی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4771
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
حسنا گلدی زاده
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4171
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
نرگس کریمیان
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 4429
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
كلاله_ حضرت فاطمه
امیرمحمد سرگزی
نهم - كلاله
میانگین تراز کانونی: 5406
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي