مينودشت

مينودشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


ابوالفضل سرایلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
ایمان کرامتلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4322
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
محمدحسین قزل سفلی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
محمدرضا مصطفی پور
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
نگین مصطفی لو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4673
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
سید محمد حسینی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
گنبد_ شهیدسهیلی
مریم قزل سوفلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 6546
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
رضا طوسی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5129
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
طاها قزلسفلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 6523
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
محمد قره چماقلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
سیدعلی حسینی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4993
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
مهدی قزل سفلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4252
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
امیرمحمد سرایلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
آسیه وزیری دوزین
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4749
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
رضا بازمانده تنسوان
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 4660
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه امام خمینی
فاطمه زهرا تیموری
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5590
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
مریم هلاکو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5126
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
فاطمه فرامرزی
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5279
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره
مهلا پسرکلو
نهم - مينودشت
میانگین تراز کانونی: 5164
 
نمونه دولتي
مينودشت_ نمونه دولتی مطهره