علي آبادكتول

علي آبادكتول - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سجاد شکی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5436
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :77
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
زهرا مزیدی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5955
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
فاطمه سمیعی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
علی اغوئی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ آیت الله خامنه ای
رضا اغوئی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5446
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ آیت الله خامنه ای
فاطمه سعیدی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 6263
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
فاطمه محمدی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :52
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
فاطمه برزعلی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5483
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
دنیا مزیدی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
رابعه علی آبادی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
حسین مهدوی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ آیت الله خامنه ای
مشکات سلیمانی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
یاسین حاجیلری
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ آیت الله خامنه ای
فاطمه مظلومی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
زهرا زنگانه
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
سیدعلی موسوی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ آیت الله خامنه ای
فاطمه سادات
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4849
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
علیرضا دیلم
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ آیت الله خامنه ای
سما دولت آبادی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5068
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
زهرا دیلم
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
کوثر نوروزی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 6079
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
ساحل ایمانی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4490
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
لیلا بلوکی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5001
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
فاطمه ملک حسینی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4341
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
زهرا علمشاهی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
محمدمهدی کشیر
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4869
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ آیت الله خامنه ای
مهلا دنکوب
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4360
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی
مریم شریعتی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 4286
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
حنانه علی آبادی
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
فاطمه امیرخان
نهم - علي آبادكتول
میانگین تراز کانونی: 5053
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ پروین اعتصامی