گنبد

گنبد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


رضا سراوانی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
آیدن زایدلی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6431
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
ملیکا رستمی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
محمد مهربانی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4615
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
محمد خرمالی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6230
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
پژمان نوروزی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5359
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
نسترن طاطار
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
ساناز رحمانی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6254
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
هدیه صفرزاده
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
آرمان شهابی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4678
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
آلتای اقچه لی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
سینا محمدی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6157
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
آیدا سارلی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
فروغ السادات میراسماعیلی لمراسکی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
رسول اتحاد
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
محمدامین قجقی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
هنگامه غلامیان
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
کیوان سارلی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
مبینا کنعانی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6228
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
ملیکا صابری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
نگین بادپا
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6299
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
گیتی مارامایی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6711
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
عرفان مختومی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
آیلین ساداتی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
هانیه شیرمحمدلی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5755
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
کیمیا کنعانی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6140
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
ارکانا حق پناه
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
آمنه گرگانلی دوجی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
امان محمد سخاوی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 3774
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
آی سن ناصری نژاد
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
فاطمه استیری
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
علی صلاحی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
آسیه طعنه گنبدی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
سمانه رحیم زاده اسفروشان
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
مرتضی هلاکو
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
ابوالفضل مختومی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
اسحاق آق ارکاکلی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
محمد اسپانلو
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6051
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
نادیه پرنیان
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5760
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
آی سودا قره مشک غراوی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5811
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
امیرحسین حسین زاده داشلی برون
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 3982
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
میکائیل جرجانی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5226
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
وصال قزل
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
امیرحسین شبیهی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5429
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
پریسا پنجه کوبی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5150
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
متین دردی پور
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5389
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
نیکی زاهدیان
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
یگانه مصطفی لو
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
فائزه قورچایی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
مهسا شیخ
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
امیرحسین دهقان
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
محمد نصرتی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
فریماه سعیدقوجق
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6381
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
مهدیس نظری بخت
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5527
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
امیر زارع گل چشمه
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4342
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
امیررضا کوهانی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4088
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
یاسر صفایی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4886
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
امیرحسین ظفرزاده
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
محمدصفا ناظری قوجق
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4579
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
بهاره رحیم زاده اسفروشان
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6101
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
سعید خاوند
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 3819
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
مطهره مجاهدی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
ریحانه میردلیر
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4620
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
طاها قربان صادقی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4577
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
نیما آدینه زاده
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6389
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
مبین پرنا
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5953
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
ایلکای آرخی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5632
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
الهام چاروایی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5912
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
فاطمه باقری آذر چشمقان
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5768
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
پریماه آق آتابای
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6084
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
مهسا آقائی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5690
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
حمید آق اترکی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4480
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
سحر چپرلی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4594
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
کوثر گودرزی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6076
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
محمدمهدی گزمه
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 6013
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
مبین آقچه لی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5305
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
الهام آقچه لی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5891
 
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
حسین اعتمادی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5357
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
آرش اکبرپور
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4369
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
سینا بای
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 4399
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
سینا اسماعیلی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5200
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
علیرضا آق ارکاکلی
نهم - گنبد
میانگین تراز کانونی: 5931
 
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم