گرگان

گرگان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مریم اتحادی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6254
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :71
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
جواد نیک نژاد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6313
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امیرحسین محمود جانلو
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6076
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
آی جهان گرکز
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6720
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
محمدامین دوگونچی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6383
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
متین سقری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
آرمان وکیلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4935
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
امیر توکلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
سلیم قانقرمه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
امیرحسین کوهکن
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4527
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
جمیل ندیمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ملیحه حیدری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
پویا کریمی دورانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
عبدالکریم برداره
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
آریا پورقاسم
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
اسحاق کلته
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 3839
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
نیما یلمه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 3816
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
علیرضا گری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4554
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
صلح الدین گرکز
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4729
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
محمدیاسین دلیجه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
علیرضا پوری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4997
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
حبیب الله کاظمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
مصطفی پقه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4451
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
آرمیا کرکز
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
محمدامین توکلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4992
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
بصیر اونق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
طاها توماج
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4796
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امین قرنجیک
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
مصطفی سن سبلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4470
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
بهزاد دوگونچی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4571
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
علیرضا توکلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4514
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
متینا شعبان پور
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
محمد قاسمعلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
هادی قزلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
محمدرسول طعنه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 3742
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
زسول دوگونچی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4569
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
عارف نظری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4876
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
عبدالفتاح توماج
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 3955
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
عارف کسلخه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4257
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
حامد سن سبلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 3802
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
صبا قزل سوفلو
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
آزادشهر_ فرزانگان
عبدالبصیر ارازلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
سردار برهان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4845
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
عبدالرئوف ارازلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
مریم حسن قاسمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
عبدالنصیر باقی زاده
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5166
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
فاطمه میردوست
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
مریم کم ء
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
کژال حاجی مراد خانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5704
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
محمد ستوده
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
یاشار توسلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 3702
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
مهران عباسی مقدم
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4486
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
امیرحسین لشکربلوکی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
علی مالداری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4103
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
محمدمهدی پوررستمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4219
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
پریا منصوری رضی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 3945
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
گرگان_ فرزانگان
علیرضا کریمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6091
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
طه ء حسینی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4261
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
محمدزمان هاشم آبادی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5576
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
مبینا لایق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5901
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
فرزانه نافعی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4979
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
نازیلا وکیلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5401
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
امیرمحمد جباری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4785
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
سید شهریار افضلی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5855
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
امیرضا زرجوش
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4689
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
پرهام مهاجرتبریزی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5875
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
علی کارگرنصرآباد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4014
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
محمدمهدی غلامی پاجی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5615
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
اردا کزدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5685
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
دانیال شیخ
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6368
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
عرشیا عباسی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4726
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
مسیح ذبیحی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5633
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
مهدی منتظری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5246
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
امیررضا حسن نتاج
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5999
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
کورش راحمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4690
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
ابوالفضل دلارامی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5356
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
حسین مهاجر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6485
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
ابوالفضل روشنی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5036
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
سبحان سلامتی اوزینه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5669
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
محمد عرب عامری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4509
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
رضا سمیعی پاقلمه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5746
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
امیدرضا کریم کشته
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4539
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
سید محمد قریشی راد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4651
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
امیرحسین غلامی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4444
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
سبحان ساوری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5692
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
مرتضی عقیلی نژاد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4512
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
کیهان قبادی نیا
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5376
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
سینا سوداگر
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5629
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
ابوالفضل بای
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4681
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
عارف نظری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5555
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
رضا کاوسی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5648
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
بهداد قزوینی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5961
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
میثم شکاری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5500
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
محمدابراهیم ناهیدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
 
نمونه دولتي
گرگان_ نمونه استرآبادی
مریم نجفی نژاد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 0
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
الیسا کرد محمدی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5732
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
فاطمه بیانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5723
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
پریناز کی پور
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5081
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
علیه محمدی نیک
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4984
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
فائزه یلمه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5355
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
صفیه صادقیان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4868
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
سولماز شکرگزار اینچه برون
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5421
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
شریفه قزل
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5257
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
زهرا بهلکه یی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4952
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
فائزه ارمغانیان لطفی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5227
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
مهرگان تسلیمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 6112
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
آتوسا صفایی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5442
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
فاطمه مختوم
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4971
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
طناز آقایی مقدم
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5362
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مبینا منتظری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5580
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مریم باباجانیان
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5807
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
کاملیا تربتی نژاد
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5700
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
مریم فتاحی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5314
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
پرنیا عباسی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5461
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
زهرا محمدخانی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5572
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
آیدا خضوعی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5530
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
اریسا اصطبار
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5193
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
ستایش خلج
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5185
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
فاطمه تجری
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5761
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
تینا بادپیما
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4992
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
هانیه سلاق
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4877
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
بیتا پاریاب
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4953
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
هادیه کمی
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 5178
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
دنیا یلمه
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4136
 
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
سارا پورنیا
نهم - گرگان
میانگین تراز کانونی: 4481
 
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
حل سوالات برای جمع بندی کل کتاب از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی