هرسين

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی هرسين سال 96


مریم اسدی سرابی
نهم - هرسين
میانگین تراز کانونی: 4984
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان