كنگاور

كنگاور - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


رضا رضائی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 6092
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
شایان عسگری
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4957
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
امیرحسین مومیوند
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
رضا کهزادی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
امیرمحمد نادری
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
امین خالقی نژاد
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
هانیه دبیریان
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
صحنه_ تلاش
محمدامین سلطان آبادی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
امیرحسین بیگوند
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
جواد دهنوی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4280
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
محمدمهدی خزائی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)
سیدعرفان حقیقی واثق
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
كنگاور_ ولیعصر(ع)