كرمانشاه

كرمانشاه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


امیرمحمد سهیلی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6220
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
امیر حسین کریمی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
ماهان بدری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
سینا فتحیان
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6127
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
امیررضا باقری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4817
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
هادی لطیفی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5205
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
علی اختیاری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5766
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
علی نبی پور
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6043
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
سروش کریمی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5796
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
دریا محسنی رجایی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5650
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
احسان عباسی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5610
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
محمدمهدی بهادری نیک
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6018
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
فاطمه شکی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5787
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
مائده اسمعیلی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6542
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
سینا شاویسی زاده
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4705
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
زهرا یارمحمدی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6717
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
بهار همتی قهوه
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5578
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
محمد مهدی امیری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4299
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
کوروش کیانفرد
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5937
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
امیرحسین قبادی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5677
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
علی سیاه کمری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5953
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
پارسا رفعتی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4729
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
حسین ابراهیمی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5480
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
مهنا اکبری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6027
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
مرجان رحیمیان
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6012
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ فرزانگان
آرمین یزدانی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6504
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
مهدی حیدری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5634
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
مجید حیدریان
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4794
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
پارسا محمدی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5757
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
آریا خانی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4860
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
علی مجیرلیلانی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4722
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
شایان عبائی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5857
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
سینا فیضی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5476
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
محمد احسان حیدریان
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4812
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
محمدحسین بنکداری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4806
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
علیرضا محمدی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4950
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
امیررضا اسکندری
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4803
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
علیرضا فضلعلی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5116
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
سروش میرزایی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5747
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
دانیال رستمی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4846
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
محمدجواد ابراهیمی قربانی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 5863
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
معین حیاتی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4574
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
محمدمهدی زورآوند
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6288
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
امیرحسین امیرخانی
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 6047
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
علیرضا شمشادمهر
نهم - كرمانشاه
میانگین تراز کانونی: 4699
 
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی