كوناني

كوناني - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


مبینا کونانی
نهم - كوناني
میانگین تراز کانونی: 6456
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
كوهدشت_ فرزانگان
مهسا کونانی
نهم - كوناني
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
كوهدشت_ عفت