دوره

دوره - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سروش میرزاوند
نهم - دوره
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
محمد امیری
نهم - دوره
میانگین تراز کانونی: 5206
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
مهسا محمودوند
نهم - دوره
میانگین تراز کانونی: 5221
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
صمد عبدی
نهم - دوره
میانگین تراز کانونی: 4496
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
کیمیا امیری
نهم - دوره
میانگین تراز کانونی: 4230
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
مسعود آزادیان
نهم - دوره
میانگین تراز کانونی: 4390
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
علی هاشمی علمی
نهم - دوره
میانگین تراز کانونی: 4320
 
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق