دورود

دورود - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


نیایش توکلی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :52
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
زهرا طهماسیان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
یاس بساک
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
نازنین زندلشنی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
راضیه حسنوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 6381
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
تانیا بهکام
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
آنیتا مریدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4381
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
پریا قائدرحمتی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4733
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
سینا صامتی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
احسان نظری
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4753
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
نازنین ماهروبختیاری
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4885
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
یاسمین رحمان نسب
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5273
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
مهدی سلیمانی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4311
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
ثناء بدیعی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
دورود_ حضرت زینب (س)
حمیدرضا لک ا
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
سینا ابراهیمی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4298
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
شایان جودکی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
حسین دالوندی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4412
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
فرهاد دالوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4546
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
حسین عباسیان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4452
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
محمدمهدی ارکیان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
فاطمه ماکیانی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
دورود_ فرزانگان
امیرحسین چگنی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
علیرضا چگنی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4483
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
مهدی امینی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی
یاسین حسن زاده حاجی وند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 3929
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
حسین حسنیان
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4217
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
محمدمهدی ساکی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5262
 
نمونه دولتي
دورود_ خوارزمی
محمدامین آسترکی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4856
 
تيزهوشان
دورود_ شهید بهشتی