كوهدشت

كوهدشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


محمدجواد سوری لکی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6882
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :85
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
امیررضا رستمی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :84
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
مهدی کوشکی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :72
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
احمدرضا سلیمی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6631
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
آیدا شرفیان
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
احمدرضا درویشی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5151
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
آیدا گراوند
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
كوهدشت_ فرزانگان
محمدجواد درویشی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی
آیدا آزادبخت
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6118
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
امیرحسین ایزدی میدرسفلی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
آیدا حدادی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6740
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
كوهدشت_ فرزانگان
رضا مرادی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5389
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی
حسن شاطری گله دار
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی
محسن براتی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی
مریم ظهرابی فرد
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6914
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
كوهدشت_ فرزانگان
نیوشا مرادپور
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6217
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
کوثر سوری
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
كوهدشت_ فرزانگان
علیرضا مقصودی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 4933
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی
سروین عباسی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
كوهدشت_ فرزانگان
سیدرضا منصوری پور
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6479
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
فاطمه مومنی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
كوهدشت_ فرزانگان
حمیدرضا کولیوند
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی
فرشید یاری فیروز آباد
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
آرمینه جمشیدی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
رضا سلیمانی خوشناموند
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 4498
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
علیرضا سوری
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
بیتا احمدی کیا
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
امیر حسین صلاحی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5188
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی
محمدامین ویس کرمی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی
سارینا سعادت
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
كوهدشت_ فرزانگان
کیمیا عینی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
فاطمه کریم نژاد
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
كوهدشت_ فرزانگان
علیرضا نوری
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
فاطمه زارع نژاد
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
فاطمه ویسی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
مریم عبدولی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
علیرضا کوشکی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی
امیرحسین رومیانی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5512
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی
کوثر لطیفی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
نسترن درویشی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6221
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
كوهدشت_ فرزانگان
سیاوش کرمی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
علیرضا امرایی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی
محمد درویشی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی
مهسا آزادبخت
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
تیام نظری گله دار
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5976
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
كوهدشت_ فرزانگان
فاطمه شمسی زاده
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
سارا علی زاده
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 6086
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
كوهدشت_ فرزانگان
امیرحسین نورمرادی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
امیرحسین عبدولی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی
محمدجواد باقری
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
صبا محمدی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
كوهدشت_ فرزانگان
ستار عباسی راد
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
سید محمد حسینی منش
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی
امیر مهرابی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی
امیرحسین سوری لکی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5881
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
مائده کوشکی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5966
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
كوهدشت_ فرزانگان
مهیا کوشکی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
كوهدشت_ فرزانگان
محمدامین نورعلی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
فاطمه منصوری
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
نگار زمانی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
فاطمه ملکیان
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
سحر ناصری
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 4409
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
مرتضی گراوند
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
محمدحسین درویشی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 4953
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی
محمدمهدی گراوند
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
کوثر ندر پور
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
كوهدشت_ فرزانگان
امیرحسین تیموری
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی
امیرحسین خوشناموند
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی
علیرضا یوسفی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 4426
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
محمدجواد سهرابی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
مریم جهانی منش
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 4458
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
یاسمن امرایی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 4738
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
كوهدشت_ پردیس
محمدحسین گراوند
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5258
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
شاهین گراوند
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
كوهدشت_ شهید بهشتی
دانیال حسینی
نهم - كوهدشت
میانگین تراز کانونی: 4913
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
كوهدشت_ امام علی