بافت

بافت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


زهرا شکوه سلجوقی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 6069
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
ملیکا صفی نژاد
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :65
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
سینا آتش زر
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4684
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
امیرحسین شکوه سلجوقی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5412
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
رقیه دولتی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5639
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
امیررضا مرادی گرگوییه
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4771
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :52
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
کیمیا کهوری زاده
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 6101
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
دنیا مداحی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
ریحانه امینی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
معصومه ادهمی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 6412
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
مهدیه طهماسبی ارشلو
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4870
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
محمد پاک نیا
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
محدثه پوراحمدی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4484
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
یگانه رجایی لک
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5036
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
زهره ایرانپور
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 6453
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
ریحانه زارع منصوری
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
محمدعلی کریمی سراجی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
طیب شاهمرادی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
مهدی قاسمی نژاد افشار
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
محمد شیخ پور
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4840
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
محمد رجایی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
امیرمحمد بابایی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4768
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
متین کریمی تکلو
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4581
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
مهدی یحیی پورافشار
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4978
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
محمدکاظم اسکندری نسب
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
بافت_ علامه حلی
فاطمه سیف الدینی ساردوئی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
زهرا امیرطاهری افشار
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
فرهاد صادقی زاده
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4321
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
نیلوفر جعفری زاده
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4670
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
فردین اسماعیل زاده آشینی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
فاطمه صفی نتاج
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4398
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
زهرا انصاری راد
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
احمدرضا منظری توکلی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4851
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
امیرحسین سالاری منظری
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4522
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
ریحانه آشتاب
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
امیرحسین محمدرضایی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4957
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
امیرمحمد موسی علی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
فاطمه نجم الدینی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5753
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
محمدرضا ایرانپور
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4572
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
امیرحسین سلطانی نژاد
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4808
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
فرناز شیخ پور
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
بافت_ فرزانگان
پرنیا پیرمرادی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
نیما طغرلی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4715
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
فاطمه شاهی مریدی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4506
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
محمد کهوری زاذه
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
ابوفاضل خجسته نژاد
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4723
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
مهدی کاشانی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 3942
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
زهرا مظفری
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
هادی ملک پور بزنجانی
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4764
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
محمدهادی سلطانی نژاد
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4341
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
فایزه امام بخش
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
زهرا موسی پور سیاه جل
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4470
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
بافت_ شریعت
رضا شهابی نژاد
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4029
 
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی
علیرضا امام بخش
نهم - بافت
میانگین تراز کانونی: 4054
 
نمونه دولتي
بافت_ علامه طباطبایی