انار

انار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


محمد حسین بیگی
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 4284
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
انار_ امام حسین(ع)
حسین اکبری
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 4573
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
انار_ امام حسین(ع)
محمدصالح غلامحسینی نوه اناری
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 4569
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
انار_ امام حسین(ع)
علیرضا علی اکبری
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 4509
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
انار_ امام حسین(ع)
محمدامین علیزاده حسین نژاد
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
انار_ امام حسین(ع)
مهدی زینلی روگوشوئیه
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 4380
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
انار_ امام حسین(ع)
ابوالفضل عبدالرضایی
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 4044
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
انار_ امام حسین(ع)
محمد اعرابها
نهم - انار
میانگین تراز کانونی: 4205
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
انار_ امام حسین(ع)