شهربابك

شهربابك - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


فاطمه خالقیان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
محمود جمالی پاقلعه
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :68
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
علی زین الدینی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5764
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدجواد شاه حسینیان میمندی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5125
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :52
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین سالاری شهربابکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4652
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
پوریا عطاالهی اشکور
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
سارا محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6724
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فاطمه مهدی نیابابکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6301
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
رضا محمودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5617
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
مهسا مهدی نیابابکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6785
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
کامران برزگری دهج
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4712
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
طیبه هرناشکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4572
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
علی زین الدینیان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین خالقیان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
علی مرتضی زاده
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
مهدی عباسی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4620
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
فریبا سعیدی فر
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4752
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
پوریا هرناشکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4782
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
محمد حقی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
علی غلامی گزاستان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4254
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین شاه حسینی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدحسین صمدی شهربابک
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
فاطمه دهقانی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4980
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
عرفان محمدی بهنوئیه
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
یدالله کریمی پورندیکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
علی فتحی دهشتران
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
مریم منگلی زاده
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
فاطمه کرمی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
محمدحسین عسکری چاورچی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4501
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
رامین منگلی پور
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4483
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدامین کریمیان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5313
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
حامد بهشتی پور
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5047
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
عبدالناصر اسدی کرم
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
حسین فرهمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4367
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
مهدی صفاری دهج
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4598
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
حمیدرضا منگلی میدوک
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین امیریان رباطی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4349
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
میلاد اسمعیلی دهج
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4717
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدحسین سالاری شهربابکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
علیرضا زین الدینی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5088
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
رضا زینلیان مدوار
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5170
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
حسین فاضلی پیرجل
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4886
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
مهدی نبی زاده شهربابک
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4613
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدمهدی ابزاهیمی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4549
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
ابوالفضل عابدینی گزافرودی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
مهدی هاوشکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5070
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
احمدعلی جعفری ندیکی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4615
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدمهدی قربانی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4237
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین ریاحی مدوار
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4908
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهربابك_ علامه حلی
شیما صالحی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4728
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهربابك_ فرزانگان
عباس ابراهیمی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 6305
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
مهران لطفی شریک آبادی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین شریفی پیرجل
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
علی محمودپور
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
محمدعلی زین الدینی میمند
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4750
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین منگلی کنگی
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4614
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
امیرحسین پارسا
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4453
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه
عارف دلاوریان
نهم - شهربابك
میانگین تراز کانونی: 4774
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
شهربابك_ اندیشه