بم

بم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سعید صابری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4512
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :116
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه محمدآبادی نژاد
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 6101
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
امیررضا پورمرادی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
یسنا کیان مهر
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
محمدامین جزینی زاده
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
حدیث رستمی برواتی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 6201
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
سیدامیرحسین میرزایی میرحسینی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 6173
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
زهرا مسلمی فر
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 6377
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
نرجس الهی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
بم_ فرزانگان
محمدمعین نظام آبادی مطلق
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
بم_ علامه حلی
فاطمه گوری بمی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4596
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
یاس صدیقی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4113
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
سبحان سرحدی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4870
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
عاطفه کریمی نژاد
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5507
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
حمیده یدالله زاده
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 6239
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
رقیه رحمانیان
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4638
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
ساناز جزینی زاده
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4584
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
ابوالفضل دادبر
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5049
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
فاطمه سیدی مرغکی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4944
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
مهلا سیدی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4239
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
مینا راینی زاده اکبری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5388
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
علی نادری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5348
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
فاطمه محمدپور دارستانی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4651
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
سجاد قلندری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5316
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
عرفان حاجی زاده
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4811
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
ابوفاضل غلامزاده
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 3715
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
امیرعباس باقری نژاد
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4724
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
عباس بهرامی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4584
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
سجاد شجاع حیدری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4490
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
علیرضا جزینی زاده
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4395
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
فائزه ایران نژاد
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5239
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
محمدعلی اماندادی قطب ابادی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4672
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
علی وحیدی مقدم
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5115
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
امیرحسین هابیلی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4537
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
محمدجواد قنبر زاده برواتی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4687
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
محمدمهدی حسینی پور
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4819
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
هانیه قمری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5842
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
مهدی دری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4438
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
محمود بنی اسدی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4695
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
مبینا محمدپور
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5284
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
علی افشاری پور
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4997
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
سینا امین الهی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4506
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
فائزه تاج آبادی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5952
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
آوا فروتن زابلی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5242
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
محمدباقر امینی نژاد
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4138
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
مریم عباسی برخوردار
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4659
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
آیدا مهین بهزادی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5501
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
معین حسام عارفی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4639
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
فاطمه غلامی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5091
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
امیرارشیا عربی بم
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 6130
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
نفیسه صابری نارتیچی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5126
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
عرفان نیکپور
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4481
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
ابوالفتح سام نژاد کروکی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4423
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
امیررضا خواجه نظامی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4350
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
زهرا سعادت
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5119
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
فاطمه دادگر
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4390
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
هانیه بهرامی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5305
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
نازنین وزیری
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5428
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
بهناز شهیکی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4751
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
محمدامین زورونی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4528
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
مینا همائی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5201
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
آیدا حافظیان
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4590
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
علیرضا احسان
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4539
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
ستاره امیری کچمی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5442
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
امیر ایثار
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4304
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
فاطمه رخشا
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5213
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
ابوالفضل جلال الدینی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4652
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
محمدصالح شهسواری نسب
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4676
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
مژده فخارزاده
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5226
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
نگین خورشیدی جلالی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4140
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
فاطمه امینی تاج ابادی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5256
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
پوریا حافظیان
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5236
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
رضا خاتمی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4234
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
محمدامین جلال آبادی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4367
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
حجت علی پور بمی نژاد
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4900
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
محدثه علیمرادی جرحندی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5516
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
فاطمه کمال الدینی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4234
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
سجاد گروهی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4002
 
نمونه دولتي
بم_ فردوسی
ساجده ملکی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 4276
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه
آیدا دهقانی پشترودی
نهم - بم
میانگین تراز کانونی: 5168
 
نمونه دولتي
بم_ محدثه