كرمان

كرمان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


غزل پوراعما
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :95
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
فاطمه کریمی گوغری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6782
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
سیده پارمیس طاهری بردسیری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6187
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
سید علی رحبانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5150
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
الهه اسدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :50
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
پرنیا امینی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
سید محمد رضوی طباطبایی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4889
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
حدیثه مومنی ندیکی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6315
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
ملیکا بهزادی فر
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
علیرضا اکبری پور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
محمدصالح صانعی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
ام سلمه عاقلی گوکی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
كرمان_ فرهنگ
مهلا افضلی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
دینا وزیری نسب
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
هادی زین الصالحین
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
آروین افشارمنش
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5527
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
زهره دهقان هراتی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6169
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
علیرضا دهقانی فیروزآبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
امیرمحمد پاداش
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4964
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
خاطره مستعلی زاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6534
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
محیا شمسی گوشکی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
كرمان_ مدرس
پوریا میرزائی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
پریماه السادات موسوی فرد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
ریحانه صفارهاشمی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
سارا شمسی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
رضا زین الدینی میمند
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
عرفان چنگیزی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
رفسنجان_ علامه حلی
علی معصوم پورعسکری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
بهراد حبیب پور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
احمدرضا مهران
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
سحر سنجری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6202
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
یاسمن میرزائی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6161
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
یسنا ریحانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
سیدعرفان آذرپندار
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
مصطفی گنجی صفار
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
نفیسه اسحاقیان
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5056
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
مریم زندوکیلی قنات غستانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
امیررضا اسفندیارپور
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
امیرحسین احمدی نمچ
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
کیارش عباسلو
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محمدفاضل کافی زاده درختنجانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5988
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
پویا پرواز
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4275
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
یاسین ارسلانی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
امیر رحیم پور مرادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
ملیکا سالاری نژاد
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
امیر منوچهری راوری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
سیدعلیرضا اشرفی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
آرمیتا شکیبائی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
مریم حسنی سرزه
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5101
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
علی مکی آبادی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
ساجده ایرانمنش
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
یاسین برزگری بافقی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6048
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
حسین مهدی زاده گوکی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6049
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
فاطمه محمدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
زینب صادقی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
محمدمهدی صادقی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محمد امین حسینی گوهری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6432
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محمدعلی محسن بیگی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6003
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
پویان پوراسلامی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
مبینا منظری توکلی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6342
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
نگین طهماسبی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
كرمان_ مدرس
نسیم طاهر
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان
ملیکا حجازی فر
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
پویا صادقی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
حسین اسدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4575
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
فاطمه رئیسی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
پرنیا سلاجقه
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
مهرنوش اسدی پور میبدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
فاطمه منظری توکلی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
محمدحسین حسنی سیمکی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محسن فروغی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4935
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
امیرعباس سعید
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
كرمان_ رسالت
محمدعلی شاهمرادی گوهری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 6652
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
مهدی سعیدزاده
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
امیررضا مسعودی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
محمد حسین عارف
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
محمد رضا دوستی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
علی ستارالعیوب
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
هلیا شهابی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
مائده حاج ملک
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4898
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
علی رشیدی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4331
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
کمند نیکوبخت
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5809
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
كرمان_ شهید ایرانمنش
سینا بهرادنیا
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 4611
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2
نیلوفر جعفرپور نگاری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان متوسطه 2
یاسمین السادات شجاعی باغینی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5909
 
تيزهوشان
كرمان_ فرزانگان
سارا عبدالهی اپورواری
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5463
 
نمونه دولتي
كرمان_ نرجس خاتون
آرش اکرمی بقمچ
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5151
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
عرفان نژاد کریمی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5091
 
نمونه دولتي
كرمان_ شهید مصطفی احمدی روشن
امین محمدی افشار
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5540
 
نمونه دولتي
كرمان_ سیدکمال
الوند مشایخی ساردویی
نهم - كرمان
میانگین تراز کانونی: 5508
 
تيزهوشان
كرمان_ علامه حلی متوسطه 2