شهر قدس

شهر قدس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


امیر حسین اروسخانی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5848
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعدا آزمون :133
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
رضا مرادی چشمه کبودی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
حانیه داوودزاده
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
ملیکا صفری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمد خزایی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
محمدباقر اسلامی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
پوریا عبدی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
محدثه درویشی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
معصومه علی پور
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5704
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
مهسا محمدپور
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5310
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
امیرحسین مرادی گلستان
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
محمدحسن ابراهیمی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
مهدی هاشمی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4815
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
زهرا مرادی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
گلنوش قدیمی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5772
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
علیرضا رنجبر
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5001
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
نیما طهماسبی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
علیرضا سهیلی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
ابوالفضل اسدی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
فاطمه پورمساح
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
نرگس عشقی ازبرم
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5075
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمدامین قائم پناه
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5258
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهريار_ دارالفنون
علیرضا رحیمی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
فاطمه صفربیراوند
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
سعید حبشی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
فاطمه اسدبیگی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
غزل عارفی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
ابوالفضل پیله ور
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 6140
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
امیرعباس باقری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4834
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
نازنین رزاقی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
فاطمه امینی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
علی محبی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4396
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
فاطمه کاهه
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4737
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
هلیا همتا
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
محمد آزاد
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
سینا زبده نوجوکامبری
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
شهر قدس_ ابوتراب
زهرا فقیه رمضانی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4449
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه
مبینا فخرادخانی
نهم - شهر قدس
میانگین تراز کانونی: 4685
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
شهر قدس_ مولود کعبه