رودهن

رودهن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سیده فاطمه رجبی
نهم - رودهن
میانگین تراز کانونی: 4795
 
تيزهوشان
رودهن_ شهید بهشتی
مریم ارمی
نهم - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5595
 
تيزهوشان
رودهن_ شهید بهشتی