پاكدشت

پاكدشت - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


علی گلستانی نژاد اصل
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :76
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان جابربن حيان
محمد گلستانی نژاد اصل
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4946
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :75
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان جابربن حيان
زهرا سلیمانی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان شيخ مفيد
عرفان محمدسلیمانی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4919
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
پاكدشت_ هنرستان امام رضا
امیرحسین نوروزی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4872
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
پاكدشت_ هنرستان امام رضا
حسن کوچکی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
پاكدشت_ امام جعفر صادق(ع)
امیرحسین یوسفی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان جابربن حيان
مائده احمدی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
پاكدشت_ الغدير
علی قلی نژاد
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
پاكدشت_ هنرستان امام رضا
سعیده فیروز
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان شيخ مفيد
زهرا نجفی جاوید
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان شيخ مفيد
علی اباده
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5296
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
پاكدشت_ امام جعفر صادق(ع)
سعید عباسی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
پاكدشت_ امام جعفر صادق(ع)
محمد زنگنه
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4612
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
پاكدشت_ امام جعفر صادق(ع)
مجید درفکی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5068
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
پاكدشت_ هنرستان امام رضا
امیر مسعود سعیدی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4395
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
پاكدشت_ امام جعفر صادق(ع)
صالح رمضانپور علی ابادی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4662
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
پاكدشت_ امام جعفر صادق(ع)
طاها جهان تیغ
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4785
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان جابربن حيان
ارشام اقاجانی اوجاکی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4718
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
پاكدشت_ امام جعفر صادق(ع)
نیلوفر سعیدی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 3811
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان شيخ مفيد
زهرا رضایی تاری
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان شيخ مفيد
علی بیدی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
پاكدشت_ امام جعفر صادق(ع)
محمد حسین جباری
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4615
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
پاكدشت_ امام جعفر صادق(ع)
عرفان بیدی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
پاكدشت_ امام جعفر صادق(ع)
علیرضا محمدی
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4208
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
پاكدشت_ دبيرستان جابربن حيان
امیر حسین صدر نشین
نهم - پاكدشت
میانگین تراز کانونی: 4600
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
پاكدشت_ امام جعفر صادق(ع)