اسلام‌شهر

اسلام‌شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


سینا معرفت
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :103
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
حانیه قربانی گل
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
اسماء زنگنه
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
عرشیا فلاح تفتی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
عرفان پرندی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی
امیرحسین شیراوندی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5640
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
پیمان قدری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5910
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی
علیرضا پرهیزکار
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6046
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
سیدمتین موسویان
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6376
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
مائده بالاوند
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
آرمین شهماری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
احسان مردافکن گلپایگانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5795
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
حمیدرضا فتحی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
شیدا قارلقی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
زینب داودی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6381
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
محمدمهدی امیدی نیگجه
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی
پرستو آبائی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5785
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
رضا داداش پور
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
محدثه فرجی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6233
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
فاطمه نصیری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
زهرا حاتمی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ ولایت
زهرا اسکندرزاده
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
مریم بیرامی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
علی محمد بهرامیان
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
هدیه داداشی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
مهدیه عبدالهی ترکمانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
غزل اسلامی کرده ده
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
امیرحسین مدنی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی
زهرا طاوسیان
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
محمدمهدی طاوسیان
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5125
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
آرمان غفارنیا
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
مجید حسابی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 6075
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
سیده فاطمه موسوی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ ولایت
کیانا ابارشی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
مهشید عشوری کاکرودی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
شایان جعفری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
امیر بخشی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ امام علی
مهدی ایمانی تکلو
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4691
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
اسلام‌شهر_ شهیدرجایی
مائده باقری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ مهرایران
زهرا ولی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5106
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ ولایت
معصومه حقی تکلدانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5238
 
نمونه دولتي
رباط كريم_ فاطمه الزهرا
سیدعلیرضا سیدعربی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5184
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
عرفان سجادی نیا
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5018
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی
فاطمه موسی ده سری
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5252
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
حنانه نوروزی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5073
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
فاطمه زحمتکش دهخوارقانی
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5657
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
نرگس پژمایه
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 4292
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ فاطمیه
محمدرضا خیاطی زرنق
نهم - اسلام‌شهر
میانگین تراز کانونی: 5307
 
نمونه دولتي
اسلام‌شهر_ شیخ کلینی