شهريار

شهريار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


علی سرخانلی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
شهريار_ دارالفنون
سیده فرنیا رسولی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
زهرا رئیس دانائی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
غزاله حاجی محمدی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6136
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
فاطمه مهدور
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5931
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
ملیکا محمدی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
حلماء حسنی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
یاسمین فلاح عباس آبادی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
مریم سادات شاه چراغ
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
نیایش مصلحی الاله گورابی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
آیدا قادری
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5822
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
محدثه پورقائمی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
سارینا تیموری
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5637
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
معصومه فرجی ثانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
حامد خسروی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6048
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی
شقایق توکلی اردکانی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6083
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
محمد جواد نوری حسنوند
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6502
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهريار_ دارالفنون
علیرضا باقری
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6244
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهريار_ دارالفنون
سینا جعفری
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6554
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهريار_ دارالفنون
مهدیه فاضل نژاد
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
نسترن نصیری
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5829
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
یاسمن نصیری
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
شهريار_ عزیزاله پزشکی
رضا گرجی
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 6096
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهريار_ دارالفنون
فاطمه کاوه نیا
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 5620
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهريار_ فرزانگان
ارشیا مرید پور
نهم - شهريار
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهريار_ دکترهشترودی