تهران

تهران - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 96


نگار بناساز
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6601
سابقه کانونی : از سوم دبستان
تعدا آزمون :110
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 2
سروش منصوری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعدا آزمون :101
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
سید نیما موسوی شاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :101
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 1
مبینا ازگلی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :96
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 4
نگار محمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :86
نمونه دولتي
تهران_ امام محمدباقر(ع) - منطقه 4
بهراد بیانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :81
نمونه دولتي
تهران_ ابوعلي سينا - منطقه 4
مهرنوش هزاوه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :80
نمونه دولتي
تهران_ شهيد باهنر - منطقه 15
مبینا دیوانداری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5608
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان سمپاد
فاطمه قاسمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :77
نمونه دولتي
تهران_ 14 مطهره - منطقه
نورا جعفری فلاحی نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6741
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :76
نمونه دولتي
تهران_ عفاف - منطقه 5
علی بیگی حبیب آبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :75
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
ایدا جمالی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6565
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :73
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 5
آرمیتا سادات جان نثار
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسي - منطقه 15
نسترن غیاثی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6302
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 2
نگار نورنژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :68
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 3
مهدیه ولی منش
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6107
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 3
صادق ساسانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5876
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 7
رضوانه طیبی نیا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 4
بهار اسکندری کیا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5000
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان
سلما آقازاده جعفرلو
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
تهران_ عفاف - منطقه 5
زهرا سلیمانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 7
آرمین شعبان نشتایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4775
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
سارا عرفاتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6315
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 7
سیده فاطمه موسوی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6164
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 2
نیایش قدسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 4
امیرحسین نصرالهی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6767
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
تهران_ ماندگار البرز
مهدیه امینیان فر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6020
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
تهران_ 14 مطهره - منطقه
مهدیه کلاته میمری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 4
محدثه طاهری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
تهران_ الزهرا(س)
عاطفه گلدوست سلوط
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 3
محمدامین آدینه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
کیانا نظرپوری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6321
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :52
نمونه دولتي
تهران_ عفاف - منطقه 5
علی اکبر رحمی زاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6132
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
آتنا شریف رضویان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 4654
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
تهران_ عترت - منطقه 9
مهدیه دیلمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6481
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :50
نمونه دولتي
تهران_ عفاف - منطقه 5
حوریه عبیدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :49
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسي - منطقه 15
آرمان آقایی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :49
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 8
علی اسماعیل زاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5795
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
حسین بخشی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6608
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
محمدصادق شریفی صدر
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
محمدحسین عسگری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6332
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
علیرضا اسلامی کهریز
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5976
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
نیما مهرآئین
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
علی نوری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
امیرحسین صمیمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
فاضل مهرآئین
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6029
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
یاسین اسماعیلی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6982
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
میکائیل تاج بخش
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6526
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
پویا احمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6552
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
مهدی میرزاخانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6042
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
حسین ملکوتی خواه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6168
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
امیرمحمد جعفری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6381
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
مهدی امیری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6101
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
امیرحسین رحمتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6026
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
احسان امیری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6311
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
حسن حلاجی علائی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6257
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
دانیال خوشحال شیراز
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6612
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
کوروش بیاتی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
محمد مومنی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
محمدسجاد مهدوی اصل
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
حسین احمدی یزد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
علی الماسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
محمدطه باقری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6568
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
محمدرضا جعفرزاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
مهدی صادقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6025
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
امیرحسین قاسمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
امیرحسین حاجی عباسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6273
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
امیرمحمد صفاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6177
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
مهدی زمانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
ابوالفضل کبیری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6260
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
امیرمحمد راحمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
محمدامین راحمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
رضا آرامیده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5985
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
امیرحسین ستاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6136
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
رضا عطاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5917
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
اشکان مرادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
محمدرضا حمیدی کیا
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6889
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
محمدعلی آخوندکاشی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 4
محمدمهدی توسلی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6229
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
اشکان خنجری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
آرین قزوینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6129
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
تهران_ جاويدان - منطقه 6
امیرعلی فرجی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
علی اکبر روزبهانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6107
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
امیرمحمد محمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
مهدی طاهریان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
محمدجواد اصغری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6231
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
محمدمهدی ملک ک
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
علیرضا سوری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6354
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
احمد میرزائی زرندی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
محمدرضا کمره ای
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
محمد کاکولاریمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5879
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
دانیال خیرآبادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
حسین جرات
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6203
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
دانیال بختیاری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6107
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
محمدحسین حسنی سیانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6432
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
یونس فقیه زاده علویجه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
امیرحسین امامی بزرگی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
صالح احمدیان کلجه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
سیدحسین محمودی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
امیرحسین باقری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6194
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
امین احمدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6804
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
مهدی خوش بین شالکوهی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
محمدرضا داداشی خونیقی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6479
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
مهدی علی قارداشی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
امیرحسین زرنوشه فراهانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6195
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
ابوالفضل سلطانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6502
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
عرفان فرهادی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6065
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
مهران سلیمی رهرو
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6133
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
حسین غلامی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5640
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
محمدامین دشتیاب
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
یاشار محبی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
شایان اردستانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5848
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
حمیدرضا غفوری فرد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
محمدحسین صدیقی حسن کیاده
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5929
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
علیرضا اسدی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6092
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
پارسا فراهانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
محمدحسن نوری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
مرتضی محمدعلی ابراهیم
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5979
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
علیرضا افشار
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
محمدجواد سلیمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6368
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
رضا عاشوری فرد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
مهدی سنجری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5357
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 4
امیرمحمد حسینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6342
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
سجاد حضرتی نیکو
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
محمدمهدی صالحی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
علی لطیفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
علی هوشیارکوهی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
فاطمه اصغرزاده دارابی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
تهران_ الزهرا(س)
ستایش عالی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
تهران_ الهام - منطقه 8
سپهر باقری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
علیرضا یعقوبی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
مهدی نوبخت مهرآباد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5822
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
فرزاد شاهینی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 7
سیدمهدی رضوی ارانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6528
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
محمدمهدی دل زنده واقف
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
علیرضا ترکاشوند
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
علیرضا قربانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
کیان ویسی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
علی اسپترهم
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
سحر نوابی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
تهران_ شهيد باهنر - منطقه 15
فرشید کاظمی قهی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
ملیکا فاطمی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6690
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
تهران_ عفاف - منطقه 5
مهسا گلابی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6174
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
تهران_ 10 مکتب الاحرار - منطقه
ریحانه کمالی نژاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
تهران_ سلمان فارسي - منطقه 15
المیرا علی اکبرخانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6112
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
تهران_ الهام - منطقه 8
محمدپارسا خواجه زاد
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
تهران_ صنيعي فر - منطقه 15
علیرضا غفرانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5876
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
ستایش جعفری
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
تهران_ 14 مطهره - منطقه
علی دین پرور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 2
زهرا احمدوند
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
تهران_ فدک - منطقه 18
پارسا مبلغی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
تهران_ امام مهدي (عج) - منطقه 5
ونداد صفائیان
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6386
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
تهران_ علامه حلی 4
کیانا نقوی خانقاه
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6596
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 8
فاطمه سربندانی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
تهران_ فرزانگان 4
امیررضا لطفعلی پور
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی : از هفتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
تهران_ 17 شهريور - منطقه 15
صحرا لطفی
نهم - تهران
میانگین تراز کانونی: 6318
سابقه کانونی : از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
تهران_ امام محمدباقر(ع) - منطقه 4