شهرضا

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی شهرضا سال 96


علی محمدزاده
ششم دبستان - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6428
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
حامد رضائی
ششم دبستان - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6820
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
آرمیتا نادری
ششم دبستان - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6577
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان 1
سامان سینائی
ششم دبستان - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 5659
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای