عباس آباد

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی عباس آباد سال 96


مهران سیفی قلعه جق
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)
وانیا رحیمی
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5133
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
آرین کاکاسلطانی
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)
شروین بکتاش
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)
کوثر موسی پسندی
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 6179
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری
کامیار حبیب زاده
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)
سیدماهان حمزه پور
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)
محمدمهدی صادقی دلیجانی
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : از اسفند
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)
امیرمهدی نجف پورفرشمی
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5685
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)
آرین آهنگریان
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 4615
سابقه کانونی : از فروردين
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
سلمان شهر_ محمدرسول الله(امین)
نگار آقاداداشی
ششم دبستان - عباس آباد
میانگین تراز کانونی: 5935
 
نمونه دولتي
تنكابن_ زینب کبری