رامسر

قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی رامسر سال 96


پرهام جنت فریدونی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6610
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعدا آزمون :69
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
فائزه جوربنیان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6644
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
آوا جوربنیان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
عرشیا خان آرمویی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
وحید غلامرضایی نژاد
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
عرفان کریمی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
آرین شعبانی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
آرین کاکوان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
محمدمهدی یوسفی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
محمد جعفرقلی زاده
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5855
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
کسرا مجاوری سماک
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6764
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
مرضیه سپهری
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6279
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
هدیه کیهانیان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5919
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
علی مرتضوی دخت فرد
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6690
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
مریم حسن ساسانی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6530
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
امیرپارسا ولی شیخ زاهد
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5372
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
امیررضا صدریان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5848
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
آریوبرزن محمودیان کومله
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
مبینا رهبر سنگ سرودی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6540
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
آیلین صحرانورد
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
مهسان غنمی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6218
سابقه کانونی : از آذر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
نگار خان رمکی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6488
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
محمد عبدالکریمی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
عسل جعفرنیا
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
نشمیل السادات شمس دولت آبادی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6353
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
امیرحسین خان رمکی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
فریما جعفری
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6095
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
مهدیس حکیم غیاثی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
نیوشا نثیر
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
بیتا کاکوئی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6808
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
نیایش حق پناه
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی : از تابستان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
نیلوفر شکوهی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
نگین درجانی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
زهرا پوربخشیان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6336
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
سینا محمدصفت
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
امیرمحمد رمضانی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
تنكابن_ شهیدبهشتی
مهرینا اکراقلی پور
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
حنانه سلملیان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5963
سابقه کانونی : از مهر
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان تنکابن
سیدمجید سیدی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5047
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
آرین عاشوری نیا
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
محدثه سلملیان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5881
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
نازنین نعمتیان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی : از آبان
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
امیرحسین صفاتیان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
مهشاد حلاجیان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
سید معید بنی هاشمیان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6129
سابقه کانونی : از بهمن
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
پارسا هادی پور
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : از دي
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
نرگس کریمی
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5595
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
محمدمهدی سیار
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5310
 
نمونه دولتي
رامسر_ امید علی محمدی
آیدا جوربنیان
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 5306
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
محدثه شاهنظری
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6046
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه
سیده ملیکا مجیدی فر
ششم دبستان - رامسر
میانگین تراز کانونی: 6357
 
نمونه دولتي
رامسر_ نمونه فاطمیه